Kατάλογος Βιβλιοθήκης - Βιβλιογραφία - Εκπαίδευση γενικά

Αγωγή του καταναλωτή.- Αμύνταιο : [χ.ό.], 1997, 24 σ.
Αναγνώσματα : προς χρήσιν των αστικών σχολών.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 212, δ' σ. : εικ.

Ανθρωπιστική μόρφωσις : εγχειρίδιον προς χρήσιν των διδασκάλων.- Αθήναι : Εταιρεία Προστασίας των Ζώων, 1932, 32 σ.

Ανώτατον εκπαιδευτικόν συμβούλειον : πρακτικά συνεδριάσεων (5 - 24 Οκτωβρίου 1931: Αθήναι).- Αθήναι : [χ.ό.], 1931, 470 σ.
Βιβλιοθήκη γονέων.- Αθήναι : [χ.ό.], 1965, 3853-3884 σ.
Ο νέος νόμος περί γενικής εκπαιδεύσεως.- Αθήναι : Νέες εκδόσεις, 1976, 64 σ.
Οδηγίαι ασκήσεων και λειτουργίας λεσχών αγροτοπαίδων και πρακτικών γεωργικών σχολείων. τ. 2.- [χ.τ.] : Εθνικόν Ιδρυμα, 1952, 153 σ.
Στατιστική της εκπαιδεύσεως : κατά το ακαδημαϊκόν έτος 1960 - 61: ανώτατη εκπαίδευση.- Αθήναι : Εθνικό τυπογραφείο, 1962, 52 σ. + πίν.
Σχέδια διδασκαλίας.- Αθήναι : [χ.ό.], 1965, 130 σ. + πίν.
Σχολικοί συνεταιρισμοί : η κίνησις εις την χώραν μας μέχρι τέλους του σχολικού έτους 1955 -1956 / επιμ. Τζωρτζάκη, Φωτεινή Θ.- [χ.τ.] : ΥΣΕ, 1957, 191 σ.
Φυσικές επιστήμες και τεχνολογία : η διδασκαλία μέσω σχεδίων έρευνας (projects).-
Αθήνα : Child Services, 1999, 725 σ.
Αβέρωφ - Ιωάννου, Τατιάνα, Μαθαίνοντας τα παιδιά να συνεργάζονται : ομαδικές ασχολίες και παιχνίδια για παιδιά δημοτικού.- Αθήνα : Θυμάρι, 1983, 190 σ.
Αηδονοπούλου, Μίνα, Κανονισμός της μαθητικής κοινότητας του γυμνασίου.- Αθήναι : [χ.ό.], 1958, 8 σ.
Αθανασιάδης, Χαράλαμπος, Βερβενιώτη, Τασ., Ζελίτης, Θαν., Αναπνέοντας κιμωλία : γραφές εκπαιδευτικών.- Αθήνα : Σαββάλας , 1996, 157 σ.
Ανδρεάδης, Δημοσθένης Μ., Πρακτικός οδηγός της διδασκαλίας της πρώτης αναγνώσεως και γραφής .- Αθήναι : Δημητράκος, 1946, 88 σ.
Αρμένης, Αριστοτέλης Ν., Παιδαγωγικά μελετήματα. τ. 1, αγωγή του πολίτου.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 92 σ.
Αρμένης, Αριστοτέλης Ν., Παιδαγωγικά μελετήματα. τ. 2, ψυχολογία.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 151 σ.
Αρμένης, Αριστοτέλης Ν., Παιδαγωγικά μελετήματα. τ. 3, παιδαγωγική.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 128 σ.
Ασπιώτης, Α. Α., Διαλέτη, Ε. Από τα ψυχολογικά προβλήματα του κοριτσιού. Ε' : η επαγγελματική ζωή του κοριτσιού.- Αθήναι : ΙΙΨΨΥ, 1958, 82 σ.
Ασπιώτης, Α. Α., Διαλέτη, Ε., Από τα ψυχολογικά προβλήματα του κοριτσιού. Δ' : το κορίτσι και η κοινωνία.- Αθήναι : ΙΙΨΨΥ, 1958, 80 σ.
Ασπιώτης, Α. Α., Διαλέτη, Ε., Από τα ψυχολογικά προβλήματα του κοριτσιού. ΣΤ' : το κορίτσι και η μορφωτική αγωγή του.- Αθήναι : ΙΙΨΨΥ, 1960, 82 σ.
Βαλάκης, Π. Α., Η διδασκαλία των εκθέσεων : εις τα δημοτικά σχολεία, γυμνάσια, πρακτικά λύκεια, εμπορικάς σχολάς και παντός είδους ομοιόβαθμα προς αυτά σχολεία.- Εν Αθήναις : Κολλάρος, 1935, 190 σ.
Βαρθολομαίος (Αββάς), Περιήγησις του νέου Αναχάρσιδος εις την Ελλάδα / μετ. Χ. Κουροπαλάτος.- Βιέννη : Σνειρέρος (τυπογρ.), 1819, 7τ.
Βασιλάκης, Γ. Α., Παπαζήσης, Χ. Γ., Συνθήκες ζωής και διδακτικά προβλήματα στην ύπαιθρο : συνθετική μελέτη και έρευνα πάνω στα ζητήματα του ολιγοτάξιου σχολείου.- [Αθήνα] : Γκοβόστη, [19-;], 132 σ.
Βράκα, Α., Έρευνα στα σχολικά κυλικεία του δήμου Ελληνικού.- [Αθήνα] : [χ.ό], 1994
Βρατσάνος, Μιλτιάδης Ι., Περί τεχνικής αναγνώσεως και απαγγελίας.- Εν Αθήναις : Σπυρίδων Κουσουλίνος, 1888, 254 σ.
Γαβρεσέας, Παν., Σχολείο και νέα παιδαγωγική : μέθοδος Decroly.- Αθήναι : Δημητράκος, 1937, 107 σ.
Γιαννόπουλος, Θεόδωρος Α. Η πρώτη ανάγνωση με την ολική μέθοδο : θεωρία και πράξη.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 165 σ.
Γούβαλης, Ευθύμιος Η., Συμβουλαί και οδηγίαι : προς τους μαθητάς και τας μαθήτριας της μέσης και δημοτικής εκπαιδεύσεως.- Αθήναι : Ι. Γ. Αυδή, 1928, 127 σ.
Γουδής, Δ. Ν., Υπάρχει ευτυχία;: εκθέσεων τεύχη κγ' - κδ'. Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Κυριακού, 1930, 160 σ.
Γουδής, Δ. Ν. Πάσχα : εκθέσεων τεύχη ιθ' - κ'.- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Κυριακού, 1930, 159 σ.
Γουδής, Δ. Ν., Μεγαλεία της φύσεως : εκθέσεων τεύχος μ'- μα'.- Εν Αθήναις : Π. Δ. Κυριακού (τυπογρ.), 1933, 158 σ.
Γουδής, Δ. Ν., Χρυσά λόγια.- Εν Αθήναις : Π. Δ. Κυριακού (τυπογρ.), 1931, 159 σ.
Γουδής, Δ. Ν., Μαθητικοί παλμοί.- Εν Αθήναις : Π. Δ. Κυριακού (τυπογρ.), 1932, 480 σ.
Δελμούζος, Α. Π., Δημοτικισμός και παιδεία .- [Αθήναι] : Αθήνα, 1926, 182 σ.
Δημητρακόπουλος, Χ., Τα πλεονεκτήματα του σχολείου εργασίας.- Εν Αθήναις : Ε. και Ι. Μπλαζουδάκη (τυπογρ.), 1929, 20 σ.
Δημητρίου, Νικόλαος Α., Αντίλαλοι.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 140 σ.: εικ.
Δώριζας, Γ. Ι., Το παίγνιον ως μέσον αγωγής του ανθρώπου.- Εν Αθήναις : Τύποις εκπαιδευτικών χρονικών, 1936, 50 σ.
Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Εισαγωγή εις την παιδαγωγικήν.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, 1934, 511 σ.
Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Οι τύποι των παραστάσεων και παιδαγωγική αυτών σημασία - Εν Αθήναις : Ταρουσόπουλος (τυπογρ.), 1918, 64 σ.
Εξαρχόπουλος, Νικόλαος Ι., Γενικαί αρχαί διέπουσαι την εν τω πειραματικώ σχολείω τελουμένην εργασίαν .- Αθήναι : Δημητράκος, 1933, 27 σ.
Ευαγγέλου, Μήτσος Ζ., Το δίκαιον της ιδιωτικής εκπαιδεύσεως.- Αθήναι : [χ.ό.], 1970, 597 σ.
Ζαγγογιάννης, Δ. Κ., Η μεταρρύθμισις των γυμνασίων εν Γερμανία και τα εκ ταύτης δι' ημάς διδάγματα : παιδαγωγική πραγματεία.- Εν Αθήναις : Ανέστης Κωντσαντινίδης (τυπογρ.), 1895, 198 σ.
Ζομπανάκης, Γ. Γ., Προβλήματα των αγροτικών μας σχολείων. τ. 2.- Αθήναι : Σχολείο και Ζωή, 1959, 270 σ.+ πίν.
Ζυγούρας, Ξενοφώντας Δ., Ιστορία του καθόλου εμπορίου.- Εν Κωνσταντινουπόλει : Σ. Βουτυρά και Σία (τυπογρ.), 1874, 238 σ.
Ζωγράφος, Δημήτριος Λ., Η δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία : (1833 - 1936).- Αθήναι : [χ.ό.], 1937, 350 σ.
Ηλιάδης, Παναγιώτης Α., Οδηγίαι λειτουργίας σχολείων μέσης εκπαιδεύσεως.-
Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 112 σ.
Καλογήρας, Ανδρέας Χ., Οι πιτσιρίκοι : νέο σατυρικό βιβλίο για μικρά παιδιά.- [χ.τ.] : [χ.ό.], 1935, 108 σ.
Καραπαναγόπουλος, Α., Η ανάπηρη και ετοιμοθάνατη παιδεία μας : με το νυστέρι ως το κόκκαλο.- Αθήνα : Δωδώνη, 1994, 179 σ.
Καραχρίστος, Ν. Γ., Η διδακτική του νέου δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : Ζαχαρόπουλος, [19-;], 147 σ.
Κεχρής, Σπυρίδων, Ανθρώπιναι σχέσεις εις το σχολείον.- Αθήναι : Σχολή εκπαιδευτικών λειτουργών επαγγελματικής και τεχνικής εκπαιδεύσεως, 1974, 60 σ.
Κούρκουλας, Κωνσταντίνος, Λεύκωμα διδασκάλων του γένους : ανθολόγιον εκ των διδαχών των: 1821 - 1971: 150 δοξασμένα χρόνια.- Αθήναι : Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων, 1971, 182 σ.
Μπακανάκης, Κωνσταντίνος Σκοπός και τρόπος της διδασκαλίας της αναγνώσεως κατά το σχολείον .- Αθήναι : Σ. Κ. Παπαδογιάννη (τυπογρ.), 1932. 103 σ.
Μπρατσιώτης, Π. Ι., Αι παιδαγωγικαί αρχαί του φιλοσόφου και παιδαγωγού Φρειδερίκου Φαίρστερ.- Εν Αθήναις : Πανελλήνια ένωση γονέων η "Χριστιανική αγωγή", 1937, 32 σ.
Οικονόμου, Κωνσταντίνος Δ., Η σχολική μουσική.- Εν Αθήναις : Σ. Κ. Παπαδογιάννη (τυπογρ.), 1935, 29 σ.
Παϊδούση, Ειρήνη, Το θέατρον ως σχολικός οργανισμός.- Εν Αθήναις : Ο. Ν. Θεοτοκάτου, 1939, 230 σ.: εικ.
Παλαιολόγου, Γ. Ν., Εκπαιδευτικό - κοινωνικά προβλήματα.- Αθήναι : Μυρτίδης, 1938, 357 σ.
Παναγιωτίδης, Γεώργιος, Ατομικά βιβλιάρια μαθητών : λύσις του προβλήματος των εξετάσεων και της βαθμολογίας.- Αθήναι : Δημητράκος, 1938, 255 σ.
Παπαδάκης, Στρατής Σ., Προσπάθειες εφαρμογής του νέου σχολείου στην Ελληνικήν πραγματικότητα.- Εν Αθήναις : Αλέξ. Βιτσικουνάκης (τυπογρ.), 1936, 240 σ.
Παπαϊωάννου, Ευάγγελος Ι., Το νέο σχολείο της εργασίας : ο χαρακτήρας του, οι βασικές αρχές και οι απαιτήσεις του.- Αθήνα : Δημητράκος, 1935, 52 σ.
Παπαϊωάννου, Ευάγγελος Ι., Το πρόβλημα : των νέων αναλυτικών και ωρολόγιων προγραμμάτων των δημοτ. σχολείων κατ' απόψεις του σχολείου εργασίας.- Αθήνα : Δημητράκος, 1934, 56 σ.
Παπακωνσταντίνου, Χρυσ., Τσιρίμπας, Αντώνιος Α., Ύλη και μεθοδική του παραμυθιού : δια την πρώτην και δευτέραν τάξιν του δημοτικού σχολείου.- Αθήναι : [χ.ό.], 1955, 352 σ.
Παπαχριστοδούλου, Ιωάννης, Εφηρμοσμένη ενιαία διδασκαλία : εις το πρότυπον της β' εκπαιδευτικής περιφέρειας Αθηνών.- Αθήναι : Αλεξ. Κ. Ζερμπίνης (τυπογρ.), 1956, 142 σ.
Παρασκευόπουλος, Θ. Α., Ο διδάσκαλος και αι εξετάσεις : αντικειμενική μέτρησις αποτελεσμάτων διδισκαλίας.- Αθήναι : Αθηνά, [19-;], 256 σ.
Πάτσης, Χάρης Σ., Η πρώτη ανάγνωση και γραφή : με την ιδεοπτική μέθοδο Decroly.- Αθήναι : [χ.ό.], 1937, 131 σ.
Πάτσης, Χάρης Σ., Τζανιδάκης, Γ., Τα κέντρα ενδιαφέροντος και η συγκεντρωτική διδασκαλία στην πράξη.- Αθήνα : [χ.ό.], 1940. 135 σ.
Πάτσης, Χάρης Σ., Τα πρότυπα σχολεία και τα νέα προγράμματα.- Αθήνα : Νέο Σχολείο, 1953, 104 σ.
Περγιαλίτης, Γ., Παιδαγωγικοί μύθοι : μύθοι πρωτότυποι.- Αθήναι : "Ο Κοραής", 1928, 125 σ.
Πούλιος, Χαρίσης, Πρακτικός οδηγός προς την κατ' οίκον ανατροφήν των παίδων : αμφότερων των φύλων από της πρώτης ηλικίας μέχρι της ενηλικιότητος.- Εν Αθήναις : Βλαστός, 1879, 527 σ.
Πρωτοπαπαδάκης, Π. Ε., Η γη.- Εν Αθήναις : Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 1906, 88 σ. : εικ.+ χάρτ.
Σακελλάριος, Αθανάσιος, Ανασκευή των περί της γεωγραφίας αυτού γραφέντων / διασκευή N. Σπαθής.- Εν Αθήναις : Π. Δ. Σακελλάριος, 1888, 88 σ.
Σαρρής, Ι. Μ., Η τεχνική των εκθέσεων. Τεύχος Α΄: οι εκθέσεις του ιστορικού γένους.- Αθήνα : [χ.ό.], 1938, 11-16 σ.
Σέργη, Λένια, Δημιουργική μουσική αγωγή για τα παιδιά μας.- Αθήνα : Gutenberg, 1987, 147 σ.
Σκορδέλης, Β. Γ., Διδασκαλικός οδηγός : ήτοι θεωρητικός και πρακτικός οδηγός των δημοτικών σχολείων και παρθεναγωγείων.- Εν Αθήναις : Κωνσταντινίδης, 1890, 131 σ.
Στεφανάκος, Π. Θ., Υγιεινή και εκπαίδευσις.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, 1928, 34 σ.
Στεφάνου, Δημ., Τα μαθηματικά συσσίτια : νομοθεσία - εγκύκλιοι - οδηγίαι - υποδείγματα.- Αθήναι : Ι. Λ. Αλευρόπουλου (τυπογρ.), 1946, 123 σ.+ πιν.
Τριανταφυλλίδης, Στέργιος Α., Η κοινωνική δράση του διδασκάλου.- Φλώρινα : Σ. Μ. Κωνσταντινίδης, [19-;], 24 σ.
Τσιρίμπας, Αντώνιος Α., Διδακτική: δια τους διδασκάλους και σπουδαστάς των παιδαγωγικών ακαδημιών. τ. 3, εφαρμογαί.- Αθήναι : [χ.ό.], [19-;], 128 σ.
Τσιρίμπας, Δημήτριος Α., Πρέπει ν' αυτοδιοικώνται οι μαθηταί μας;.- Αθήναι : Α. Μ. Κοντομαρής, 1928, 48 σ.
Φωσκίδης, Ν., Χρηστομάθεια Ελληνική : διηρημένη εις μέρη πέντε, προς χρήσιν των σχολείων της φιλεκπαιδευτικής εταιρείας.- Εν Αθήναις : Χ. Ν. Φιλαδέλφεως (τυπογρ.), 240 σ.
Φωτεινόπουλος, Θ., Η εκπαίδευσις εις τας Ηνωμένας Πολιτείας της Αμερικής : εισαγωγή εις την οργάνωσιν και λειτουργίαν του αμερικάνικου εκπαιδευτικού συστήματος.- Θεσσαλονίκη : εκτύπωσις Δ. Λανάρας, 1956, 291 σ.
Χαραλαμπίδης, Θ., Τα επιτακτικώτερα εκπαιδευτικά μας προβλήματα : ειρηνική και εκπολιτιστική μάχη στην παιδεία.- Αθήναι : Πέτρος Δημητράκος, 1954, 127 σ.
Benedetti, A., Εγκόλπιον των νέων : μετάφρασις εκ του Ιταλικού. τ. 2.- Εν Αθήναις : Ι. Σιδέρης, [19-;], 91 σ.
Bernard, Georgette J., Η μέθοδος Μοντεσσόρι / μετ. Περικλής Κόλλας.- [Αθήνα] : Κ. Κακουλίδης, [19-;], 43 σ.
Brock, V., Σχολική βιολογία για το παιδί και τη κοινωνία : οι απόψεις της ένωσης βιολόγων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας στις απαιτήσεις της Ευρώπης για βιολογική εκπαίδευση / μετ. Γ. Μποσινάκος.- Αθήνα : Πανελλήνια ένωση βιολόγων, [19-;], 16 σ.
Burkhardt, C., Καλλιάφας, Σ. Μ., Η ζωή μαθητικής κοινότητος.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [1926], 32 σ.
Compayre, G., Φιλόπουλος, Π. Ν., Η παιδαγωγική : μέρος θεωρητικόν.- Αθήναι : Ερμού, 1939, 279 σ.
Ficker, P., Μπουρλώτος, Σταύρος, H διδακτική του νέου σχολείου.- Ηράκλειον : Ν. Αλικιώτης (τυπογρ.), 1936, 140 σ.
Illich, I., Μετά την κοινωνία χωρίς σχολεία, τί;: πολιτική αντιστροφή.- Αθήνα : Σπηλιώτης, 1973, 107 σ.
Illich, I., Κοινωνία χωρίς σχολεία / μετ. Αντωνόπουλος, Β., Ποταμιάνος, Δ.- Αθήνα : Νεφέλη, 1976, 163 σ.
Kerschensteiner, G., Η έννοια της αγωγής του πολίτη / μετ. Κακούρος, Ε. Σ..- Αθήναι : Αθηνά, 1926, 159 σ.
Laisant, C. A., Η αγωγή : επί τη βάσει της επιστήμης / μετ. Καζαντζάκης, Ν.- Εν Αθήναις : Γεώργιος Φέξης, 1913, 128 σ.
Levi-Strauss, C., Παρίση, Α., Ανθρωπολογία και μύθος : λόγοι που εκφώνησα, υποσχέσεις που έδωσα, 1951-1982. Ι: κοινωνική οργάνωση και συγγένεια.- Αθήνα : Καρδαμίτσας, 1990, 219 σ.
Ligthart, Jan, Ελευθερία και πειθαρχία στην ανατροφή των παιδιών / μετ. Χρυσάφης, Ι. Ε.- [χ.τ.] : Α. Μ. Κοντομάρης, 1932, 90 σ.
Logio, G. C., Κοινωνικαί μελέται / επίμ. Μιχαηλίδης, Μ. Γ.- Εν Αθήναις : Π. Χαλκιόπουλου (τυπογρ.), 1929, 88 σ.
Rousseau, J. J., Αιμίλιος ή περί αγωγής / μετ. Κοντογιάννη, Λ. Δ.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;], 320 σ.
Selvidge W., R., Fryklund C.Verne. Αρχαί διδασκαλίας μαθημάτων τεχνικής και βιομηχανικής εκπαιδεύσεως.- [χ.τ.] : Πεχλιβανίδης, [1946], 392 σ.
Stark, W., Τα προβλήματα του δασκάλου / μετ. Μιχαηλίδης - Νουάρος, Μ.- Αθήναι : Αθηνά, 1926, 108 σ.
Wyneken, G., Σχολείο και νεολαία / μετ. Παπαμαύρος, Μ.- Αθήναι : Αθηνά, 1927, 215 σ.