Βιβλιογραφία - Ιστορία Εκπαίδευσης-Περί αγωγής-Παιδεία-Παιδαγωγική

Η γεωργική εκπαίδευσις εις τα δημοτικά σχολεία : ήτοι οι σχολικοί κήποι, εκδρομαί, σχολικοί αποδεικτικοί αγροί, γεωργική διδασκαλία, στατιστικαί, ..., κατά τας Κυριακάς.- Εν Αθήναις : Απατσίδης, 1929, 60 σ.

Εγχειρίδιον της ιστορίας της παιδαγωγίας / μετ. - διασκ. Σαμαρτζίδης, Χ.- Εν Αθήναις : Α. Κορομηλάς, 1883, 145 σ.: εικ.

Το ενιαίο σχολείο εργασίας στη Ρωσία : τα επίσημα εκπαιδευτικά προγράμματα.- Αθήνα : [χ.ό.], 1928, 128 σ.
Μελέτη περί ιδρύσεως ανωτάτης γεωπονικής σχολής και ναυτικής σχολής εν Θεσσαλίαν / επιμ. Χρ. Δημητριάδη.- Λάρισα : Υπουργείον Συντονισμού. Υπηρεσία Περιφερειακής Αναπτύξεως Θεσσαλίας, 1966, 34 σ.
Οδηγίαι ασκήσεως και λειτουργίας λεσχών αγροτοπαίδων και πρακτικών γεωργικών σχολών. / επιμ. Αναγνωστόπουλος, Π. Θ.- [Αθήναι] : Μυτιληναίος (τυπογρ.), 1950, 207 σ.
Σιβιτανίδειος : δημόσια σχολή τεχνών καί επαγγελμάτων.- Εν Αθήναις : Ν. Καργιωτάκη καί Σιας (τυπογρ.), 1935, 58 σ. : εικ.
Συνεργατισμός : σειρά μαθημάτων εργατικής εκπαιδεύσεως / μετ. Ν. Ι. Πολύζος.- Αθήναι : [χ.ό.], 1965, 173 σ.
Αλιφιεράκης, Κωνσταντίνος Ε., Βασικαί αρχαί ειδικής διδακτικής.- Ρέθυμνον : Γεωργίου Ε. Γεωρβασάκη (τυπογρ.), 1952, 132 σ.
Αλιφιεράκης, Κωνσταντίνος Ε., Σκέψεις επί της αγωγής.- Χανιά : Εφεδρικού αγώνος (τυπογρ.), 1939, 110 σ.
Αντωνάκος, Αντώνιος Ν. Σχολείον εργασίας και αρχαία ελληνικά : παιδαγωγική μελέτη δια την διδακτικήν των αρχαίων ελληνικών κατά το σχολείον εργασίας.-Αθήναι : Α. Μ. Κοντομαρής, 1930, 76 σ.
Αρμένης, Αριστοτέλης Ν., Παιδαγωγικά μελετήματα ΙΙΙ : παιδαγωγική.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 128 σ.
Βαλαώρας, Β. Γ., Παπαϊωάννου, Σ., Το ανάστημα και το βάρος των Ελλήνων μαθητών κατά την περίοδον του πολέμου (Πρακτικά της Ακαδημίας Αθηνών).- Εν Αθήναις : Ακαδημία Αθηνών, 1948, 293 - 299 σ.
Βενεδέτης, Α., Εγκόλπιον των νέων.- Εν Αθήναις : Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 1924, 122 σ.
Βεργωτής, Μ. Δ., Ιστορικαί μελέται περί αγωγής και παιδείας.- Εν Αθήναις : Βλαστός, 1877, 522 σ.
Δαλαγιαννόπουλος, Μ., Οι πιτσιρίκοι γιορτάζουν : απαγγελίες - μονόλογοι - διάλογοι - σκηνούλες - σκέτς - κωμωδίες - ρυθμική γυμναστική - μονωδίες - δυωδίες - εμβατήρια - μιμητικά - μουσικά σκέτς - χορωδιακά.- Αθήναι : Δημητράκος, [19-;], 78 σ.
Ζαφειρακόπουλος, Δ. Κ. Γεωγραφία και σχολείο εργασίας.- Εν Αθήναις : Δημητράκος, [19-;], 230 σ.
Ζωγράφος, Δημήτριος Λ., Ιστορία της παρ' ημίν γεωργικής εκπαιδεύσεως. τ. 2, (1887 - 1919).- Εν Αθήναις : Εθνικό τυπογραφείο, 1937, 186 σ.
Ζωγράφος, Δ. Λ., Η δημοτική εκπαίδευσις και η γεωργία (1833 - 1936).- Αθήναι : Παπασωτηρίου - Λιβαδάς, 1937, 350 σ.
Θύμης, Κωνσταντίνος, Το παιδαγωγικόν σχολείον της εποχής μας.- Κέρκυρα : Σ. Γ. Λοϊσιου (τυπογρ.), 1940, 64 σ.
Ιατρίδης, Γεώργιος, Περίληψις της ιστορίας παιδαγωγικής.- Θεσσαλονίκη : Αλεξίου και Πικόπουλος (βιβλιοπωλείο), 1935, 96 σ.
Καρακατσάνης, Ι., Στοιχεία Πολιτικής Οικονομίας : προς χρήσιν των σπουδαστών των εμπορικών σχολών, των φοιτητών της Νομικής, των εμπόρων, των εμποροϋπαλλήλων κ.λ.π.- Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1920, 156 σ.
Καρολίδης, Π., Τα ελληνικά γράμματα κατά τους χρόνους του χριστιανικού ελληνισμού.- Εν Αθήναις : Σύλλογος προς διάδοσιν ωφέλιμων βιβλίων, 1908, 82 σ.
Καστανός, Θ. Ι., Η απολογία του Σχολείου Εργασίας : μία τετράωρη ομιλία του παιδαγωγού Θ. Ι. Καστανού στο εκπαιδευτικό συνέδριο των δασκάλων που γίνηκε στη Φλώρινα τον Ιούνη του 1931.- Θεσσαλονίκη : τύποις Μ. Τριανταφύλου, [193;],
86 σ.
Λαγουμιτζάκης, Κ., Ενα πρότυπο δημοτικό σχολείο.- Αθήναι : Δημητράκος, 1934,
162 σ.: εικ.+ πίν.
Μανιτάκης, Π. Ν., 100 χρόνια νεοελληνικού αθλητισμού, 1830-1930.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 637 σ.: εικ.
Μεταξάκης, Γ. Α., Αι παιδικαί καταγγελίαι και αι συνέπειαί των.- Αθήναι : Πούντζας, 1955, 47 σ.
Μιχαηλίδης, Κοσμάς Κ., Η λογιστική των σχολικών εφορειών.- Αθήναι : Εστία, 1939, 452 σ.
Μπούλιος, Νικόλαος Σ., Όταν ο παιδόκοσμος γιορτάζη. τ. 2.- Αθήναι : Διον. και Βασ. Λουκόπουλου, [19-;], 48 σ.
Ξανθόπουλος, Κ.Σ., Πρώτη και Μέση Εκπαίδευσις και περί ανατροφής και εκπαιδεύσεως.- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Αφών Περρή, 1873, 275 σ.
Παπαδημητρίου, Σ. Ν., Ιστορία του δημοτικού μας σχολείου : μέρος Α' (1834 - 1895).- Αθήνα : [χ.ό.], 1950, 110 σ.
Παπαμαύρος, Μ. Διδαχτικές αρχές του Σχολείου Εργασίας : είκοσι γράμματα στον Έλληνα δάσκαλο.- Λαμία : τύποις Κ. Ι. Μαυροειδής, 1930. 167 σ.
Παπαμαύρος, Μ., Η διδακτική του Σχολείου Εργασίας.- Αθήναι : Διδασκ. Ομοσπονδίας, 1932, 155 σ.
Παπαναστασίου, Λουκά , Το νέο σχολείο με την μέθοδον Decroly.- Καστοριά : [χ.ό.], 1933, 103 σ.+ πίν.
Πεσμαζόγλου, Σ., Εκπαίδευση και ανάπτυξη στην Ελλάδα 1948 - 1958. Το ασυμπλήρωτο μιας σχέσης.- Αθήνα : Θεμέλιο, 1987, 616 σ.
Σκουτερόπουλος, Ι. Ν., Συμβολή εις τον χαρακτηρισμόν την αξιολόγησιν και την ιστορίαν της μαθητικής αυτοδιοικήσεως.- Εν Αθήναις : Σιδέρης, 1949, 83 σ.
Σπένσερ, Ερνέστος, Περί αγωγής/ μετ. Π. Ι. Χαλκιόπουλου.- Αθήνησι : Ανδρέου Κορομηλά (βιβλιοπωλείο), 1880, 116 σ.
Σταυρουλάκης, Ανδρέας Σ., Παιδαγωγικά ερεθίσματα.- Ρέθυμνον : [χ.ό.], 80 σ.
Στρούμπος, Δ. Σ., Το μέλλον ή περί ανατροφής και παιδεύσεως.- Εν Αθήναις : εκ του τυπογραφείου Βλαστού, 1854, 96 σ.
Τσιρίμπας, Δ. Α., Η αυτοδιοίκησις και αι μαθητικαί κοινότητες.- Αθήναι : Συνοδινός, 1950, 173 σ.+ φωτ.
Χαρίτος, Χ., Κανδήλα, Ι., Κασσαβέτεια Γεωργική Σχολή Αϊδινίου, 1888 - 1914 : συμβολή στην ιστορία της γεωργικής εκπαίδευσης στην Ελλάδα.- Βόλος : ΕΕΙ-Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 1997, 238 σ.+ πίν.
Compayre, G., Ο Έρβαρτος και η δια της διδασκαλίας αγωγή / μετ. Λαμπίρης, Κ. Ν.-Εν Πάτραις : εκ του τυπογραφείου "Ο Φοινιξ", 1906, 120 σ.
Hordt, Philipp, Θεμελιώδεις μορφαί της αγωγής / μετ. Παναγής Δ. Ζερβός.- Εν Αθήναις : Αγγ. Αθ. Κλεισιούνη (τυπογρ.), 1937, 205 σ.
Henri I. Marrou, Ιστορία της εκπαιδεύσεως κατά την αρχαιότητα / μετ. Θ. Φωτεινόπουλος.- Αθήναι : [χ.ό.], 1961, 569 σ.
Ziebart, Erich, Το αρχαίον Ελληνικόν εκπαιδευτικόν σύστημα : ο Μιλήσιος Εύδημος και άλλαι παρόμοιαι περιπτώσεις / μετ. Ευριπίδης Σ. Κωνσταντόπουλος, Εν Αθήναις : Ι. Οικονόμου και Π. Παληβογιάννη (τυπογρ.), 1936, 160 σ.