Βιβλιογραφία - Πανεπιστημιακά Βιβλία Α.Ε.Ι. - Τ.Ε.Ι.

Εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία : διαιώνιση και εξέλιξη των ζωντανών συστημάτων: γενετική / επιμ. Λαμπροπούλου - Μαρμαρά, Μ.- Αθήνα : Σύγχρονες Επιστήμες - Διογένης, 1977, 191 σ.+ σχ.
Εισαγωγή στη σύγχρονη βιολογία : δυναμική περιγραφή των ζωντανών συστημάτων: μεταβολισμός / επιμ. Λεκανίδου, Ρ.- Αθήνα : Σύγχρονες Επιστήμες - Διογένης, 1976, 155 σ.+ σχ.
Μαθήματα παιδιατρικής.- Αθήναι : [χ.ό.], 1946, 176 σ.
Μετεωρολογία.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 157 σ.
Πίνακες μακροσκοπικού προσδιορισμού ορυκτών και πετρωμάτων.- [Αθήνα] : Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, [19-;], 70σ.+ πίν.
Πρακτικά ΙΙ συνεδρίου περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας : συνέδριο περιβαλλοντικής επιστήμης και τεχνολογίας (2ο: Μόλυβος - Μυτιλήνη, 2 - 5 Σεπτ. 1991) / επιμ. Λέκκας, Θ.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 917 σ.+ πίν.+ σχ.
Σημειώσεις φυτοπαθολογίας.- Αθήναι : Σακέλλιος, 1956, 133 σ.: εικ.
Αγγελίδης, Ζ., Παρασκευόπουλος, Σ., Τσαλίκη, Ε., Φυσικοί πόροι και περιβάλλον : σημειώσεις για τους φοιτητές του τμήματος.- Θεσσαλονίκη : Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 1991,119 σ.+ πίν.+ σχ.
Αιγινήτης, Βασίλειος, Μαθήματα ανωτέρας φυσικής διδαχθέντα κατά το έτος 1906 - 1907 : ηλεκτρολογία / επιμ. Γεώργιος Ι. Πλατής.- Αθήναι : [χ.ό.], 1907, 180, ς', 6 σ.
Αιγινήτης, Δημήτριος, Μαθήματα αστρονομίας : διδαχθέντα εν τω εθνικώ πανεπιστημίω κατά το πανεπιστημιακόν έτος 1914 - 1915.- Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1929, 267 σ.
Αθανασόπουλος, Γ. Δ., Στοιχεία φυσιολογίας των ζώων : απλή φυσιολογία των πρωτόζωων, βιοχημεία, εναλλαγή της ύλης, σωματικά υγρά και κυκλοφορία των σφυγμών, τοξίναι, αντισώματα και αντίγονα, ειδικαί αντιδράσεις.- Θεσσαλονίκη : [Πανεπιστήμιον Θεσσαλονίκης], 1949, 210 σ.
Ανδρεάδης, Α. Μ., Μαθήματα δημόσιας οικονομίας (σχολικόν έτος 1924 - 25) : εθνικά δάνεια και Ελληνική δημόσια οικονομία. τ. 2, από της πτωχεύσεως μέχρι του μεγάλου πολέμου (1894 - 1914).- Εν Αθήναις : Δημ. Ν. Τζάκας - Στεφ. Δελαγραμμάτικας και Σια, 1925, 438 σ.
Βισνέρος, Ι., Στοιχεία επιστημονικής φυτολογίας. 1 : ανατομία και φυσιολογία των φυτών / μετ. Αφεντούλης, Θ.- Εν Αθήναις : Κουσουλίνος, 1885, 476 σ.: εικ.
Γεράκης, Π. Α., Σημειώσεις οικολογίας.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], [19-;], 369 σ.+ σχ.
Γεωργαλάς, Γεώργιος Κ., Στοιχεία ορυκτοδιαγνωστικής.- Εν Αθήναις : Πυρσός, 1937, 207 σ.
Γιανίδης, Ελισαίος, Στοιχεία αστρονομίας : 103 σχήματα 9 εικόνες έξω απτό κείμενο.- Αθήνα : Γ. Η. Καλέργη (τυπογρ.), 1930, 206 σ. : εικ.+ σχ.
Γκανιάτσας, Κ., Συστηματική Βοτανική. τ. 2.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1967
1057 σ.: εικ.
Γκανιάτσας, Κ., Συστηματική Βοτανική.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1967, 2 τόμοι: 468 + 1057 σ.: εικ.
Γκίνης, Αγγ., Δασική υδραυλική.- [χ.τ.] : [χ.ό.], 1923, 404 σ.+ σχ.
Δοανίδης, Ι. Π., Περίληψις των μαθημάτων γεωλογίας : των διδασκομένων εν τη σχολή πολιτικών μηχανικών. τ. 1, γενική γεωλογία.- Αθήναι : Εθνικόν Μετσόβιον Πολυτεχνείον, 1937, 146 σ.
Δρεπανιώτης, Α., Μαθήματα ατμομηχανικής.- Εν Πειραιεί : Πειραϊκός σύνδεσμος, 1909, 183 σ. + σχ.
Ζέγγελης, Κ. Δ., Εγχειρίδιον οργανικής χημείας : ενώσεις άκυκλοι ή λιπαραί.- Εν Αθήναις : τύποις Σακελλαρίου, 1907, 151 σ.
Ζέγγελης, Κ. Δ., Περί χημικής συγγένειας : επί υφηγεσία διατριβή.- Εν Αθήναις : τυπογρ. "Παλιγγενεσίας", 1896, 150 σ.
Ηλιόπουλος, Γεώργιος Β., Ανάλυση τροφίμων ΙΙ.- Αθήνα : [χ.ό.], 1992, 114 σ.+ πίν.+ σχ.
Καββαδάς, Δημήτριος , Βιολογία του φυτού. τ. 1, φυσιολογία.- Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1949, 328 σ.
Καββαδάς, Δημήτριος, Βιολογία του φυτού. τ. 2α, φυσιολογία.- Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1949, 212 σ.
Καββαδάς, Δημήτριος, Βιολογία του φυτού. τ.2β, φυσιολογία.- Αθήναι : Αργύρης Παπαζήσης, 1951, 248 σ.
Καραγιάννης, Α. Β., Γενική οικολογία. τ. 2.- Αθήνα : (συγγρ.), 1977, 238 σ.+ σχ.
Καραπιπέρης, Λ. Ν., Περιγραφική Μετεωρολογία.- Αθήναι : [χ.ό.], 1967, 493 σ.

Κεχαγιάς, Χρήστος, Τεχνολογία Γάλατος Ι.- Αθήνα : [χ.ό.], [19-;], 169 σ.+ πίν.+ σχ.

Κιόρτσης, Β., Πίνακες ταξινομήσεως του ζωικού βασιλείου : ελληνικοί και διεθνείς.- [Αθήνα] : Πανεπιστήμιο Αθηνών, [19-;], 32 σ.
Κολιόπουλος, Γ., Ψαριανός, Π., Στοιχεία υδρογεωλογίας : πρός χρήσιν των γεωπόνων, μηχανικών, φοιτητών φυσιογνωσίας, φυσικών και σπουδαστών Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.- Αθήναι : [χ.ό.], 1957, 105 σ.+ σχ.
Κρέμος, Δ., Πυρηνική.- Αθήναι : [χ.ό.], 1962, 107 σ.+ πίν.
Κυριαζόπουλος, Β. Δ., Μαθήματα γενικής μετεωρολογίας. τ. 1.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1964, 230 σ.: εικ.+ πίν.+ σχ.
Κυριαζόπουλος, Β. Δ., Στοιχειώδεις ασκήσεις φυσικής : προς χρήσιν των εργαστηριακών ασκουμένων σπουδαστών.- Εν Πειραιεί : Τσουρουνάκης και Βαρβαρέσος, 1931, 288 σ.+ σχ.
Μητράκος, Κ. Α., Εργαστηριακαί μέθοδοι και ασκήσεις βοτανικής.- [Αθήνα] : [χ.ό.], 1970, [χ.α.]+ σχ.
Μητράκος, Κ. Α., Βρεττού, Σ., Μαθήματα φυσιολογίας φυτών.- Αθήναι : [χ.ό.], 1971,
200 σ.
Μητράκος, Κ. Α., Μαθήματα μορφολογίας φυτών.- Αθήναι : [χ.ό.], 1972, 140 σ.+ σχ.
Μητσόπουλος, Κ., Γεωλογία.- [χ.τ.] : [χ.ό.], [19-;], 748 σ.+ σχ.
Μητσόπουλος, Κ., Στοιχεία ορυκτολογίας. τ. 2.- Εν Αθήναις : Κωνσταντινίδης, 1894,
391 σ.+ σχ.
Μητσόπουλος, Κ. Μ., Ορυκτογνωστικός οδηγός.- Εν Αθήναις : Βλαστός (τυπογρ.), 1896
Μπίρης, Κυπριανός Η., Σημειώσεις οικοδομικής : εισαγωγή και γενικά περί του μαθήματος.- Αθήναι : Δανιγγέλης, 1958, 77 σ.
Νομικός, Σπυρ. Π., Οδοποιία. τ. 1, γενικότητες και θεμελιώδεις γνώσεις - θεωρητικαί και πρακτικαί διερευνήσεις των στοιχείων και των όρων διαμορφώσεως της οδού - χαράξεις και μελέται των υπεραστικών οδών.- Αθήναι : [χ.ό.], 1947, 588 σ.+ σχ.
Παπαδάκης, Σ., Βοτανική : κατά τας παραδόσεις καθηγητού Πολίτου.- Αθήναι : Καραβίας, 1940, 96 σ.+ σχ.
Παπαδάκης, Στέλιος, Σημειώσεις βοτανικής .- Αθήναι : Α. Καραβίας, 1942, 94 σ.
Παπαϊωάννου, Α. Χ., Σημειώσεις ζωολογίας.- [Αθήνα] : Πανελλήνιος Ακαδημία, 1929, 80 σ.
Παπαϊωάννου, Α. Χ., Σημειώσεις βοτανικής.- [Αθήνα] : Πανελλήνιος Ακαδημία, 1929, 68 σ.+ πίν.+ σχ.
Παπαϊωάννου, Απόστολος Χ., Βοτανική.- Αθήναι : [χ.ό.], 1951, 100 σ.
Παπασπυρόπουλος, Β. Σ., Πολιτική οικονομία : κατά τας αυθεντικάς παραδόσεις του καθηγητού κου Κυρ. Βαρβαρέσου.- Εν Αθήναις : Τζάκας - Δελαγράμματικας, 1930,
264 σ.
Πασιόκας, Χ., Μαθήματα ανατομίας και φυσιολογίας αγροτικών κατοικιδίων ζώων κατά τας παραδόσεις του καθηγητού Χρίστου Πασιόκα.- Αθήνα : Αφοί Κοσμαδόπουλοι, 1924, 112 σ.
Σακελλαρίου - Μανέ, Ελένη, Παλαιοντολογία : ασπόνδυλα.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1975, 244 σ.
Σαρεγιάννης, Ι. Α., Μαθήματα φυτοπαθολογίας : γενική φυτοπαθολογία.- Αθήναι : Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, 1957, 351 σ.
Σαρεγιάννης, Ι. Α., Σημειώσεις φυτοπαθολογίας : παθογένεσις - διαγνωστική - φαρμακολογία / επιμ. Κυπραίος, Μ.- Αθήναι : Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, 1959, 114 σ.
Σαρεγιάννης, Ι. Α., Σημειώσεις φυτοπαθολογίας : νοσολογία.- Αθήναι : Ανώτατη Γεωπονική Σχολή Αθηνών, 1960, 185 σ.
Σβώλος, Γεώργιος Π., 100 ασκήσεις χημείας : λελυμέναι.- Καλάμαι : [χ.ό.], 1932, 128 σ.
Σκούφος, Θεόδωρος Γ., Στοιχεία ζωολογίας : δια τους φοιτητάς της ιατρικής, των φυσικών και της φαρμακευτικής.- Αθήνησιν : Ταρουσόπουλος (τυπογρ.), [19-;], 452 σ.
Σκούφος, Θεόδωρος Γ., Γεωλογία. τ. 1, φυσιογραφική και δυναμική.- Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1937, 93 σ.
Σκούφος, Θεόδωρος Γ., Γεωλογία. τ. 2, ιστορική.- Εν Αθήναις : [χ.ό.], 1937, 176 σ.
Σκούφος, Θ. Γ., Στοιχεία ζωολογίας : δια τους φοιτητάς της ιατρικής, των φυσικών και της φαρμακευτικής.- Εν Αθήναις : Ταρουσόπουλος (τυπογρ.), 1929, 193 σ.+ σχ.
Σκούφος, Θεόδωρος, Στοιχεία ζωολογίας : δια τους φοιτητάς της ιατρικής,των φυσικών και της φαρμακευτικής.- Εν Αθήναις : Ταρουσόπουλος,Στέφανος (τυπογρ.), 1929, 481 σ.
Σολδάτος, Κωνσταντίνος Τ., Μαθήματα ορυκτολογίας. τ. 1, εισαγωγή εις την κρυσταλλογραφίαν.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], 1971, 170 σ.
Σπυράκης, Αλέξανδρος, Στοιχεία χημείας, εμπορευματολογίας : δια τας εμπορικάς σχολάς.- [Αθήνα] : Ανατολή, 1934, 156 σ.
Ταλέλλης, Ε., Τα ψυχανθή και η καλλιέργεια των.- Αθήναι : [χ.ό.], 1967, 153 σ.+ πίν.
Τζελέπης, Ν., Συνοπτικά μαθήματα ζωολογίας.- Αθήναι : Κωνσταντινίδης, Φ., Μιχαλάς, Κ.(τυπογρ.), 1947, 230 σ.
Φωκίτης, Ιωάννης Δ., Ιστορία του εμπορίου : συνταχθείσα επί τη βάσει του τελευταίου αναλυτικού προγράμματος και πλουτισθείσα δια νέων στατιστικών δεδομένων: προς χρήσιν των εμπορικών σχολών (Δημόσιων και ιδιωτικών).- Εν Αθήναις : Ι. Σιδέρης, 1929, 176 σ.
Χαραλαμπάκη - Σακελλαριάδη, Ελένη, Τεχνολογία φρούτων και λαχανικών.- Θεσσαλονίκη : [χ.ό.], [19-;], 152 σ.+ πίν.+ σχ.
Χρυσάνθης, Αλέξανδρος, Μαθήματα υδρογραφίας : Ν. χαρτογραφία: τοπογραφία, σχεδίασις. τ. 2, γεωμαγνητισμός, υδρολογία.- Εν Πειραιεί : Σχολή Ναυτικών Δοκίμων, 1923, 138 σ.
Wilson, E. M., Υδρολογία = Engineering hidrology / μετ. Βασιλόπουλος, Ηλίας.- Αθήναι : Μόσχος Γκιούρδας, 1977, 269 σ.+ πίν.+ σχ.