Κατηγοριοποίηση πληροφοριών και πηγών πληροφόρησης
Υποκατηγορίες
Αναφορές Αποκόμματα Αρθρα
Αρχεία Ατλαντες Αφίσες (Πόστερς)
Βάσεις Δεδομένων Βιβλία Βιβλία ηλεκτρονικά
Βιβλιοθήκες Βίντεο Βιογραφίες
Δελτία Επαγγελματικών Ενώσεων Δελτία Επιστημονικών Ενώσεων Δελτία Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
Δελτία τύπου Διακρατικές συμφωνίες Διαφάνειες
Διάφορα κείμενα Διαχειριστικές μελέτες Διδακτορικές διατριβές
Διεθνείς συμφωνίες - συμβάσεις Διεθνή προγράμματα Εγκυκλοπαίδειες
Επαγγελματικοί οδηγοί Επίσημα κείμενα διάφορα Επίσημα κείμενα διεθνών οργανισμών
Επίσημα κείμενα Ευρωπαϊκής Ένωσης Επίσημα κείμενα κρατών Επίσημα κείμενα Ο.Η.Ε.
Επίσημες στατιστικές Ερευνητικά προγράμματα Ευρεσιτεχνίες
Εφημερίδες Ηλεκτρονικές εφημερίδες Ινστιτούτα ερευνών
Κανονισμοί Κατάλογοι ηλεκτρονικών διευθύνσεων Λεξικά
Λογισμικό Μαγνητικά μέσα (CD ROM) Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων
Μελέτη υποθέσεων Μεταπτυχιακές εργασίες Μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο
Νομοθετικά κείμενα Οδηγοί αγοράς Οδηγοί πηγών
Οπτικοακουστικά πολυμέσα Ορια Περιοδικά
Πηγές πληροφόρησης στο διαδίκτυο Πρακτικά συνεδρίων Προγράμματα
Στατιστικές Συγγράμματα πανεπιστημιακά Συλλογές
Συντομογραφίες Ταινίες Φωτογραφίες - εικόνες
Χάρτες Χειρόγραφα