Νομοθεσία

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Κτίρια: ενεργειακή απόδοση>Νομοθεσία>


Διαθέσιμο Υλικό
  ΚΥΠΡΟΣ: Συνοπτική παρουσίαση της Οδηγίας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
  Η εφαρμογή της νομοθεσίας στην Κύπρο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
  Απαιτήσεις ελάχιστης ενεργειακής απόδοσης των Κτιρίων στην Κύπρο 
  Ενεργειακή απόδοση κτιρίων: Εφαρμογή στην Κύπρο-Συντελεστές θερμοπερατότητας. 
  Inspections scheme appropriate for a small country 
  Η νομοθεσία στην Κύπρο για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων 
  Οδηγία 92/42/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Μαΐου 1992 σχετικά με τις απαιτήσεις απόδοσης για τους νέους λέβητες ζεστού νερού που τροφοδοτούνται με υγρά ή αέρια καύσιμα  
  Οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 13ης Σεπτεμβρίου 1993 για περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακος με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SAVE),  
  Σχέδιο Δράσης "ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001", ΥΠΕΧΩΔΕ/ΚΑΠΕ, Μάρτιος 1995 
  Αθανασίου Δημήτρης: Ευρωπαϊκή & Ελληνική ενεργειακή πολιτική στον κτιριακό τομέα 
  Το σχέδιο δράσης "Ενέργεια 2001" για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα 
  Μαργαρίτα Καραβασίλη: Οι ρυθμίσεις του ΥΠΕΧΩΔΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής - περιβαλλοντικής απόδοσης των κτιρίων και τον περιορισμό των εκπομπών CO² (2001) 
  ΓΕΝΙΚΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ - Ν. 1577/1985 όπως ισχύει από 13/6/2000 
  Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός: Αιτιολογική Έκθεση στο σχέδιο νόμου. 
  Joint Ministerial Decision 21475/4707/1998 for the implementation of 93/76 Directive SAVE in Greece 
  Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707/98, σχετικά με όρους και προϋποθέσεις για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα, μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων  
  Directive 2001/77/EC for the promotion of electricity produced from RES in the internal electricity market 
  Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων. 
  Directive 2002/19/EC for the energy performance of buildings 
  Ενεργειακή αποδοτικότητα: προς μια στρατηγική ορθολογικής χρήσης της ενέργειας, κείμενο ΕΕ 
  Energy Efficiency Community Legislation, web-site of the EU  
  Proposal for a Directive on Co-Generation 
  Πρόταση ΟΔΗΓΙΑΣ περί ενεργειακής απόδοσης κατά την τελική χρήση και των ενεργειακών υπηρεσιών  
  Εγκύκλιος 3/2003 ΥΠΕΧΩΔΕ/Δ.O.Κ.Κ. σχετικά με την «Εγκατάσταση ηλιακών θερμοσιφώνων» 
  A framework for a setting an Eco-Design requirements for Energy-Using Products 
  EUROPEAN FORUM ON ARCHITECTURAL POLICIES: A CHRONOLOGICAL HISTORY  
  Energy Certification of New Buildings: exemples - Seminar Cyprus 
  ENVIRONMENT AND SUSTAINABLE ARCHITECTURE 


Υποενότητες

Νομοθεσία

αρχή