Γενική νομοθεσία για το περιβάλλον

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Γεωλογική - γεωμορφολογική κληρονομιά>Νομικό πλαίσιο>Γενική νομοθεσία για το περιβάλλον>


Διαθέσιμο Υλικό
  Αρθρα 24 και 117 του Συντάγματος 
  ΝΟΜΟΣ 1650/1986, Για τη προστασία του περιβάλλοντος 


Υποενότητες

Γενική νομοθεσία για το περιβάλλον

αρχή