Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Περιβαλλοντικός σχεδιασμός>


Διαθέσιμο Υλικό
  Εξαρχουλέα Ιουλία, Zητήματα περιβαλλοντικής αδειοδότησης 
  Βλαστός, Θ., Μπιρμπίλη, Τ., Δίκτυα υποδομής και περιβαλλοντικός σχεδιασμός 
  Οδηγία για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0017 - 0025) 


Υποενότητες

Περιβαλλοντικός σχεδιασμός

αρχή