Κοινωνική συμμετοχή

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Εγκυκλοπαίδεια της ελληνικής οικολογικής σκέψης>Θέματα>Κοινωνική συμμετοχή>


Διαθέσιμο Υλικό
  Οδηγία για τη συμμετοχή του κοινού στην κατάρτιση σχεδίων και προγραμμάτων που αφορούν το περιβάλλον (Επίσημη Εφημερίδα αριθ. L 156 της 25/06/2003 σ. 0017 - 0025) 


Υποενότητες

Κοινωνική συμμετοχή

αρχή