Από τον "Οδηγό Περιβαλλοντικής Έρευνας"
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (1995)
(επιμέλεια: Ε. Τζεκάκης, Κ. Τριανταφυλλίδης)

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Αρχιτεκτόνων
Τομέας Αρχιτεκτονικού Σχεδιασμού και Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Εργαστήριο Αρχιτεκτονικής Τεχνολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Εμμ. Γ. Τζεκάκης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Α ρχιτεκτόνων. Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 995501, fax: 031 995504, Mail: tzekakis@iktinos.arch.auth.gr

 
Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Μηχανολόγων - Μηχανικών
Ενεργειακός Τομέας

Εργαστήριο Μετάδοσης Θερμότητας και Περιβαλλοντικής Μηχανικής

Διευθυντής: Καθηγητής Νικ. Σ. Μουσιόπουλος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Θυρίδα 483, Α.Π.Θ. 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 031 996011, fax: 031 996012, Mail: moussio@vergina.eng.auth.gr.

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Μηχανολόγων - Μηχανικών
Ενεργειακός Τομέας

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Ν. Πάττας
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Εργ. Εφαρμ. Θερμοδυναμικής Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 031 996031, fax: 031 996019, Mail: zisis@vergina.eng.auth.gr

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας Γεωδαισίας και Τοπογραφίας

Διευθυντής: Αναπλ. Καθηγητής Μ. Ε. Κονταδάκης
Διεύθυνση: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ., Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 031 996134, fax: 031 996408

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας Κτηματολογίου,
Φωτογραμμετρίας και Χαρτογραφίας

Διεύθυνση: Αναπλ. Καθηγητής Ι. Παρασχάκης
Διεύθυνση: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ., Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 031 996105, Fax: 031 996105

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχανικών

Τομέας Συγκοινωνιακών και Υδραυλικών Έργων

Διεύθυνση: Αναπλ. Καθηγητής Α. Γείτονας
Διεύθυνση: Τμήμα Αγρονόμων και Τοπογράφων Μηχ., Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 031 996105, Fax: 031 996105

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Γεωτεχνικής Μηχανικής

Εργαστήριο Γεωδαισίας

Διεύθυνση: Καθηγητής Άνθ. Γ. Μπαντέλλας
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., Θυρίδα 465,
54006 Θεσσαλονίκη. Τηλ.: 031 995751, Fax: 031 996159

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Επιστήμης και Τεχνολογίας των Κατασκευών

Εργαστήριο Οικοδομικής και Δομικής Φυσικής

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχ. Παπαδόπουλος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ. 54006 Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: 031 995777, Fax: 031 995603

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης

Εργαστήριο Συγκοινωνιακής Τεχνικής

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Α. Γιαννόπουλος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 995836, Fax: 031 995789, Mail: gag@vergina.eng.auth.gr

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Συγκοινωνιών και Οργάνωσης

Εργαστήριο Οδοποιίας

Διευθυντής: Καθηγητής Γ. Τσώχος
Address: Civil Engineering Department 54006 Thessaloniki - Greece
Επικοινωνίες: Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 995836, Fax: 031 995789

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών
Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Τομέας Υδραυλικής και Τεχνικής Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Καθηγήτρια Ελ. Κολοβέα - Παπαχρήστου
Επικοινωνίες: Τηλ.: 031 995658, 995668, Fax: 031 995658

 

Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ.
Τμήμα Χημικών Μηχανικών
Τομέας Τεχνικής Φυσικών Διεργασιών και Εφαρμοσμένης Θερμοδυναμικής

Εργαστήριο Χημικής Μηχανικής Α΄

Διευθυντής: Καθηγητής Σταύρος Γ. Νυχάς
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 996231, Fax: 031 996231, Mail: nychas@vergina.eng.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Χημείας
Τομέας Φυσικής, Αναλυτικής και Περιβαλλοντικής Χημείας

Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Καθηγητής Θεμ. Κουϊμτζής
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Χημείας, ΑΠ.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 997787, Fax: 031 997747, Mail: kouimtzis@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Οικολογίας

Εργαστήριο Οικολογίας

Διευθύντρια Τομέα: Δ. Βώκου, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Π.Τ.Θ. 119, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, 54006
Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 031 998316, Fax: 031 998379
Mail: vokou@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήριο Γενικής Μικροβιολογίας

Διεύθυνση: Καθηγητής Στεφ. Ι. Κολιάης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998353, 998311, 998333, Fax: 031 998298, 998299

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας

Εργαστήριο Βιολογίας Ανάπτυξης

Διευθυντής: Καθηγητής Κ. Δ. Τριανταφυλλίδης

Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τομέας Γενετικής, Ανάπτυξης και Μοριακής Βιολογίας
Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998309, 998361, Fax: 031 998374
Mail: triantaphyl@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βοτανικής

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής και Φυτογεωγραφίας

Διευθυντής: Αν. Καθηγητής Δημ. Γ. Μπαμπαλώνας
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998345, Fax: 031 998295

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Βοτανικής

Εργαστήριο Βοτανικής

Διευθυντής: Καθηγητής Ιωάν. Τσέκος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998384, Fax: 031 998389
Mail: tsekos@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Ζωολογίας

Εργαστήριο Ζωολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Παν. Σ. Οικονομίδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θυρίδα 134, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998286, 998265, Fax: 031 998269
Mail: psecon@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Ζωολογίας

Εργαστήριο Ιχθυολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Παν. Σ. Οικονομίδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Βιολογίας, Α.Π.Θ., Θυρίδα 134, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998265, 998279, 998314, Fax: 031 998269
Mail: psecon@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Φυσικής
Τομέας Φυσικής Εφαρμογών και Φυσικής Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας

Διευθυντής: Καθηγητής Χρήστος Σ. Ζερεφός
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Φυσικής A.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998041, 998156, Fax: 031 283752, 248602
Mail: zerefos@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Θετικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωλογίας
Τομέας Γεωλογίας και Φυσικής Γεωγραφίας

Εργαστήριο Φυσικής Γεωγραφίας

Διευθυντής: Καθηγητής Λάζ. Δ. Σωτηριάδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Γεωλογίας, Α.Π.Θ. 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998521, Fax: 031 998552, Mail: sotiriadis@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Επιστημών Υγείας Α.Π.Θ.
Τμήμα Ιατρικής
Τομέας Βιολογικών Επιστημών και Προληπτικής Ιατρικής

Εργαστήριο Υγιεινής

Διευθυντής: Καθηγητής Βασ. Χρ. Κατσουγιαννόπουλος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Εργαστήριο Υγιεινής, Τμήμα Ιατρικής
Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 999153, Fax: 031 999701, Mail: hygiene@med.auth.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών, Α.Π.Θ.
Τμήμα Κτηνιατρικής
Τομέας Ζωικής Παραγωγής, Ιχθυολογίας, Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Οικολογίας και Προστασίας Περιβάλλοντος

Διευθυντής: Καθηγητής Στυλ. Δ. Κιλικίδης
Επικοινωνίες: Τμήμα Κτηνιατρικής Α.Π.Θ., Παν. Θυρίδα 404, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 999901, 999956, 999966, Fax: 031 200392, 031 218041

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Ζωικής Παραγωγής

Εργαστήριο Φυσιολογίας Αναπαραγωγής

Διευθυντής: Καθηγητής Θωμάς Α. Αληφακιώτης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 471258, 472928, 475556, Fax: 031 473310
Mail: alifakiotis@telnetolymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Εργαστήριο Εφαρμοσμένης Εδαφολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Μισοπολινός
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998731, 998739, Fax: 031 998738
Mail: zalidis@ekby.the.fotrhnet.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Εργαστήριο Εφαρμογών Τηλεπισκόπησης στη Γεωργία

Διευθυντής: Καθηγητής Ν. Συλλαίος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54006, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998733, 998778, Fax: 031 998738
Mail: silleos@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Εργαστήριο Γενικής και Γεωργικής Υδραυλικής και Βελτιώσεων

Διευθυντής: Καθηγητής Γεώργιος Α. Τερζίδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998751, Fax: 031 998767

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Γεωπονίας
Τομέας Εγγείων Βελτιώσεων, Εδαφολογίας και Γεωργικής Μηχανικής

Εργαστήριο Εδαφολογίας

Διευθυντής: Καθηγητής Σπύρος Σακελλαριάδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση Τμήμα Γεωπονίας, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998723, Fax: 031 998728

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών - Φυσικού Περιβάλλοντος

Εγραστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτιώσεως Δασοπονικών Ειδών

Διευθυντής: Καθηγητής Κων. Π. Πανέτσος
Επικοινωνίες: Διεύθυνση:
Εργαστήριο Δασικής Γενετικής και Βελτιώσεις Δασοπονικών Ειδών
Τηλ.: 031 998921, Fax: 031 998928

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Δασικής Παραγωγής - Προστασίας Δασών και Φυσικού Περιβάλλοντος

Εργαστήριο Δασοκομίας

Διευθυντής: Καθηγητής Αθαν. Θ. Χατζηστάθης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, 54006, Τ.Θ. 262, Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998911, 998905, Fax: 031 998881

Aristotle University of Thessaloniki, Department of Forestry and Natural Environment,
Laboratory of Silviculture, P.C. 540 06, P.O. Box 262

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής

Διευθυντής: Καθηγητής Νικ. Ι. Στάμου
Επικοινωνίες: Εργαστήριο Δασικής Οικονομικής, Τ.Θ. 242 Α.Π.Θ. 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998961, 998949, Fax: 031 998862
Mail: nstamou@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Εργαστήριο Δασικής Διαχειριστικής και Τηλεπισκόπησης

Διευθυντής: Καθηγητής Μιχάλης Α. Καρτέρης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Α.Π.Θ., Π.Θ. 248, 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998951, Fax: 031 998897, Mail: karteris@olymp.ccf.auth.gr

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων

Εργαστήριο Δασικής Βιομετρίας

Διευθυντής: Αναπληρωτής Καθηγητής Κων/ νος Γ. Μάτης

Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος,
Α.Π.Θ., 540 06 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998966, Fax: 031 998861

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων

Διευθυντής: Καθηγητής Αναστ. Νάστης

Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Εργαστήριο Δασικών Βοσκοτόπων (236)
Τομέας Λιβαδοπονίας και Άγριας Πανίδας - Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος.
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, 54006 Θεσσαλονίκη.
Τηλ. 031 998931, 031 998933, Fax: 031 998886

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Λιβαδοπονίας - Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας
Γλυκέων Υδάτων

Εργαστήριο Άγριας Πανίδας και Ιχθυοπονίας Γλυκέων Υδάτων

Διευθυντής: Καθηγητής Νικόλαος Κ. Παπαγεωργιού
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Α.Π.Θ. 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998934, 471914, Fax: 031 473401

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Συγκομιδής και Τεχνολογίας Δασικών Προϊόντων

Εργαστήριο Υλοχρηστικής

Διευθυντής: Καθηγητής Ηλ. Β. Βουλγαρίδης
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.,
54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 031 998871, 031 475712 (Φοίνικας)
Fax: 031 998946, 031 475712 (Φοίνικας)

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Εργαστήριο Διευθέτησης Ορεινών Υδάτων

Διευθυντής: Καθηγητής Δημ. Κωτούλας
Επικοινωνίες: Διεύθυνση:
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., 54006 Θεσσαλονίκη
Τηλ.: 031 998986, 031 998892, Fax: 031 998981

 

Σχολή Γεωτεχνικών Επιστημών Α.Π.Θ.
Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος
Τομέας Δασοτεχνικών και Υδρονομικών Έργων

Εργαστήριο Μηχανικών Επιστημών και Τοπογραφίας

Διευθυντής: Καθηγητής Δημ. Κωτούλας
Επικοινωνίες: Διεύθυνση: Τμήμα Δασολογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ.,
54006 Θεσσαλονίκη Τηλ.: 031 998991, Fax: 031 998981

αρχή