Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA

Διαβάστηκε: 617 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA, ΥΠΕΧΩΔΕ LOCAL HABITAT AGENDAS Σήμερα, δεν μπορούν να διατηρηθούν υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς να έχει εξασφαλισθεί παράλληλα κοινωνική συνοχή, νέες θέσεις εργασίας και συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος. Η αειφόρος ανάπτυξη δεν αποτελεί πλέον μία πιθανή επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Για την Ελλάδα με τον ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιπλέον σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το περιβάλλον είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της αειφόρου ανάπτυξης για την επίτευξη της οποίας απαιτείται αποτελεσματική υλοποίηση δέσμης πολιτικών, στη βάση της όσο το δυνατόν μεγαλύτερης συμμετοχής των τοπικών κοινωνιών, ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις, έτσι όπως εκφράζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να ενταχθούν στη αναπτυξιακή διαδικασία κοινωνικές ομάδες και στρώματα, τα οποία μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν στο περιθώριο. Για το λόγο αυτό σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών αυτών είναι η αποκέντρωση και η καλύτερη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτά τα πλαίσια εκπονούνται τα «ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Ηabitat Agenda». Τα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον». Στρατηγικός τους στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη...

Επιστροφή