Ενότητα :Habitat Agenda

Τίτλος : ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Διαβάστηκε: 724 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΥΠΕΧΩΔΕ/ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΗΣ HABITAT AGENDA ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΤΟΠΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ HABITAT AGENDA LOCAL HABITAT AGENDAS ΔΕΠΟΣ - ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΩΝ Αθήνα, Ιούλιος 2002 Τελευταία η χώρα μας σημειώνει σημαντικές επιτυχίες ιδιαίτερα στον οικονομικό τομέα. Ως ανάπτυξη όμως δεν μπορεί να θεωρηθεί μόνο ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης. Στο επίπεδο που βρισκόμαστε σήμερα, δεν μπορούν να διατηρηθούν υψηλοί ρυθμοί οικονομικής μεγέθυνσης χωρίς παράλληλα κοινωνική συνοχή και συνετή διαχείριση του περιβάλλοντος. Η βιώσιμη ανάπτυξη δεν αποτελεί μία επιλογή αλλά αναγκαιότητα. Για την Ελλάδα με τον ιστορικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και περιβαλλοντικό πλούτο, η βιώσιμη ανάπτυξη αποτελεί επιπλέον σημαντικό συγκριτικό πλεονέκτημα. Το περιβάλλον είναι ένας από τους τρεις πυλώνες της βιώσιμης ανάπτυξης. Με τον όρο περιβάλλον εννοούμε τόσο το φυσικό όσο και το δομημένο. Το ΥΠΕΧΩΔΕ έχει επεξεργαστεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικών παρέμβασης στο δομημένο περιβάλλον, στο οποίο μεταξύ άλλων περιλαμβάνονται η ανακύκλωση και η διαλογή στη πηγή, τα προγράμματα διατήρησης και επέκτασης του πράσινου στη πόλη, οι παρεμβάσεις για την ανάδειξη της αρχιτεκτονικής φυσιογνωμίας οικισμών, οι κηρύξεις κτηρίων ή κτιριακών συγκροτημάτων ως διατηρητέων κλπ. Η αποτελεσματική υλοποίηση των πολιτικών αυτών απαιτεί την όσο το δυνατόν μεγαλύτερη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών ώστε να αναδειχθούν οι ιδιαιτερότητες και προτιμήσεις, έτσι όπως εκφράζονται σε τοπικό επίπεδο, αλλά και να ενταχθούν στη αναπτυξιακή διαδικασία κοινωνικές ομάδες και στρώματα, τα οποία μέχρι σήμερα, σε πολλές περιπτώσεις, ήταν στο περιθώριο. Για το λόγο αυτό σημαντικό στοιχείο για την αποτελεσματικότερη εφαρμογή των πολιτικών αυτών είναι η αποκέντρωση και η καλύτερη συνεργασία με τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σε αυτά τα πλαίσια εκπονούνται τα «ολοκληρωμένα τοπικά προγράμματα βιώσιμης ανάπτυξης σε εφαρμογή της Ηabitat Agenda». Τα προγράμματα αυτά έχουν ενταχθεί στο Γ' ΚΠΣ και χρηματοδοτούνται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον». Στρατηγικός τους στόχος είναι η βελτίωση της ποιότητας ζωής του πολίτη...

Επιστροφή