Ενότητα :Ενδύματα - Υποδήματα

Τίτλος : Η ανισορροπία των νεύρων και τα ψηλά τακούνια

Διαβάστηκε: 1146 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Η ανισορροπία των νεύρων και τα ψηλά τακούνια

 

Εις την μόδαν των ψηλών τακουνίων απεδόθη κατά καιρούς πληθώρα διαταραχών ορθοπεδικής μάλλον φύσεως. Ένας Αμερικανός νευρολόγος, ο δόκτωρ Λ. Μέηζον της Νέας Υόρκης θεωρεί αυτά -ούτε ολιγώτερον ούτε περισσότερον- ως υπεύθυνα διά την ανισορροπίαν των νεύρων του ωραίου φύλου. Ιδού τι σχετικώς γράφει εις ιατρικόν περιοδικόν:

 

- Η μόδα των υψηλών τακουνιών, είνε κατά την γνώμην μου η μάλλον ανόητη και γελοία την οποίαν μπορεί κανείς να σκεφθή. Δεν έχετε παρά να κυττάξετε μόνον μίαν νέαν γυναίκα βασανιζομένην μέσα εις τα στρεβλωτήρια αυτά τα οποία ονομάζονται υποδήματα της μόδας με τα υπερμέτρως υψηλά τακούνια δια να καταλάβετε ότι η θέσις του γόνατος είνε ανώμαλος, μη φυσιολογική και επομένως έχει κλονισθή και μετατοπισθή όλη η ισορροπία του σώματος. Από τούτο προκύπτει μία ανισορροπία η οποία μεταβάλλεται εις ανυποφόρους ημικρανίας αι οποία σιγά-σιγά εξελίσσονται εις μίαν νευρικότητα σπουδαίαν. Επειδή με τα υψηλά τακούνια αι γυναίκες είνε φυσικά ηναγκασμέναι να ρίπτουν όλον το βάρος του σώματός των εις το πέλμα του ποδός, δοκιμάζουν το συναίσθημα ότι περιπατούν διαρκώς επάνω εις χαλίκια και ότι έχουν μίαν σφαίραν από μπαμπάκι κάτω από τα τακούνια, αυτό δε είνε φυσικά δείγμα νευρικής διαταράξεως».

 

«Υγεία» 1932

Επιστροφή