Ενότητα :Φυσικά καλλυντικά

Τίτλος : Υγιεινή της Καλλονής: Πώς θα περιποιούνται αι κυρίαι το πρόσωπό των

Διαβάστηκε: 2731 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Υγιεινή της Καλλονής

Πώς θα περιποιούνται αι  κυρίαι το πρόσωπό των

 

Το πρόσωπον είνε το μάλλον εκτεθειμένον μέρος του δέρματος εις τας εξωτερικάς επιδράσεις, και τούτο διότι μένει διαρκώς ακάλυπτον, περισσότερον ακόμη και από τα χέρια, τα οποία εν ανάγκη μπορούμε να προστατεύσωμε με γάντια. Ο άνεμος, ο ήλιος, το ψύχος, η ζέστη, η σκόνη με τα μικρόβιά της, είνε δι’ αυτό τρομεροί εχθροί. Εις ουδέν μέρος, εκτός του άκρου των δακτύλων το δέρμα είνε τόσον λεπτόν και τόσον ευαίσθητον, όσον εις το πρόσωπον. Η κυκλοφορία του αίματος γίνεται τόσον πολύ εις την επιφάνειαν, ώστε και αι ελάχισται διαρκείς ή προσωριναί αλλοιώσεις είναι αντιληπταί. Αφ’ ετέρου, τρυπημένο με ανοίγματα, έχοντα κινητά άκρα, όπως το στόμα, οι ρώθωνες, τα μάτια, το δέρμα του προσώπου είνε το μόνον μέρος του δέρματός μας, το οποίον δύναται να εκτελή κινήσεις υπαγορευομένας υπό της θελήσεως, πράγμα το οποίον συνεπάγεται την ύπαρξιν υπ’ αυτό και εν σταθερά σχέσει μετ’ αυτού ολοκλήρου μηχανισμού μυών, εκ των οποίων μερικοί φευ! εν τέλει το παραμορφώνουν και το κάνουν να σχηματίζη τας απαισίας εκείνας ρυτίδας, αι οποίαι τόσας θλίψεις προκαλούν εις τας ωραίας κυρίας.

Το δέρμα του προσώπου, μετέχον των γενικών όρων του άλλου δέρματος, έχει εν τούτοις την ιδίαν του φυσιολογίαν, τας ιδίας του ασθενείας και συνεπώς την ιδίαν του υγιεινήν.

Καθρέπτης της ψυχής, όπως είπον πολλοί, το πρόσωπον είνε επίσης και καθρέπτης της γενικής μας υγείας. Δεν υπάρχει σχεδόν δροσερό πρόσωπο, χωρίς παραλλήλως να υπάρχη και καλή υγεία.

Εις την αρχήν ταύτην περιλαμβάνεται το ήμισυ των κανόνων της υγιεινής του προσώπου. Ούτως, αι γαστρικαί ανωμαλίαι επηρεάζουν σπουδαίως το πρόσωπον. Το ανεπαρκές μάσσημα των τροφών, προκαλούν τοιαύτας ανωμαλίας, παίζει επίσης σπουδαίον ρόλον. Αι κυρίαι, ας το έχουν υπόψη των. Η ταχυφαγία, όπως απέδειξεν ο ιατρός Jaquet, ιδίως όταν οι μασσητήρες οδόντες δεν ευρίσκονται εις καλήν κατάστασιν, είναι εχθρός των ωραίων χρωμάτων του προσώπου.

Η κατάχρησις επίσης του τσαγιού, λόγω της περιεχομένης τανίνης, προκαλεί γαστρικάς ανωμαλίας και συνεπώς επηρεάζει επιβλαβώς το χρώμα του προσώπου.

Τα αποτελέσματα ταύτα επέρχονται λόγω της διαταράξεως της κυκλοφορίας του αίματος εις τας αρτηρίας του δέρματος του προσώπου. Η διατάραξις όμως αυτή έχει και ετέραν επιβλαβή συνέπειαν: διαταράσσει την έκκρισιν των υπό το δέρμα αδένων, οι οποίοι γίνονται ορατοί ως κοκκίδες. Το δέρμα τότε παρουσιάζει την κοκκιδωτήν επιφάνεια ενός πορτοκαλλιού. Εάν δε δεν ληφθούν εγκαίρως μέτρα, προκαλούνται και φλεγμοναί του δέρματος, αι οποίαι καθιστούν το πρόσωπον απαίσιον.

Πρέπει να λεχθή ότι εις το να επέλθουν τα αελέσματα, συντελεί κατά μέγα μέρος και η προδιάθεσις του ανθρώπου. Όπως υπάρχουν γυναίκες ξανθές, μελαχροινές κτλ., έτσι υπάρχουν και δέρματα πολύ λιπαρά ή πολύ ξηρά. Δι’ έκαστον τούτων επιβάλλεται εφαρμογή ιδιαιτέρων κανόνων.

Η πρώτη φροντίς δια το πρόσωπόν μας είνε η διατήρησις αυτού εις σταθεράν καθαριότητα δια της αφαιρέσεως του μίγματος, το οποίον σχηματίζεται επ’ αυτού εκ της εκκρίσεως των αδένων, της σκόνης και του ιδρώτος.

Το πλύσιμο του προσώπου πρέπει να γίνεται φυσικά με νερό και με σαπούνι. Αλλά η υγεία του δέρματος, και ιδίως του προσώπου, επηρεάζεται αν του αφαιρέση κανείς όλον το λίπος και αν το κάμη πολύ ξηρόν. Πρέπει, λοιπόν, να γίνη χρήσις, όχι κρύου, αλλά ζεστού νερού, επίσης όσον το δυνατόν ολιγωτέρα χρήσις σαπουνιού. Ως προς το σαπούνι μάλιστα, πρέπει να γίνεται χρήσις λιπαρών σαπουνιών και όχι σαπουνιών ποτάσσας. Το δέρμα του προσώπου καθαρίζεται αρκετά διά προστριβής ενός πανιού βρεγμένου με ζεστό νερό, με αρκετήν δύναμιν. Δια τα ωχρά δέρματα ενδείκνυται και ένα ταχύ πέρασμα με ψυχρό νερό. Μετά το πλύσιμο με νερό, περνούμε ελαφρά εις το πρόσωπο ένα λεπτό πανί με λιπαράν κρέμαν, κάμνοντες και ελαφρόν μασσάζ. Ένα τελευταίο πέρασμα με στεγνό πανί θα αφήση δέρμα ευκίνητο και δροσερό.

Υπάρχουν πολλές κρέμες δια το πρόσωπον. Η καλλιτέρα ίσως είνε η κλασική κολδκρέμ. Το σπουδαίον πάντως είνε να μη υπάρχη εις την κρέμαν πολλή γλυκερίνη. Η γλυκερίνη, εις την αρχήν, φαίνεται ωφελούσα το δέρμα, η βλάβη όμως παρουσιάζεται βραδύτερον. Εννοείται ότι πρόκειται περί της καθαράς γλυκερίνης. Μερικαί σταγόνες γλυκερίνης εις μίαν λοσιόν δεν βλάπτουν.

Επάλειψις του προσώπου δια πούδρας δεν απαγορεύεται, αρκεί η πούδρα να περιέχη αρκετήν ποσότητα αδιαλύτων αλάτων, όπως ανθρακούχου βισμουθίου, ταλκ κλπ.

Τα δέρματα, τα οποία είνε εις μεγάλον βαθμόν λιπαρά, πρέπει να καθαρίζωνται χημικώς δι’ αιθέρος του πετρελαίου ή μίγματος αλκοόλ και αιθέρος -μακρυά εννοείται από κάθε φλόγα.

Το καλλίτερον προφυλακτικόν εναντιον των ρυτίδων είνε η διαρκής ευδιαθεσία και το κέφι του ανθρώπου. Πάντως ένα ελαφρό μασσάζ είνε χρήσιμον. Επίσης και τα ηλεκτρικά ρεύματα.

Το καλλίτερον όμως μέσον δια να διατηρήση μία κυρία ωραίαν χροιάν του προσώπου, είνε η τήρησις των γενικών υγιεινών κανόνων, τουτέστι να μη απομακρύνεται της κανονικής ζωής της, να φορντίζη να μη διαταράσσεται η πέψις, να μη αγρυπνή, ν’ αποφεύγη τας καταχρήσεις. Το αυτό επίσης ισχύει και δια τους κυρίους.

 

«Υγεία», 1933

 

Επιστροφή