Ενότητα :ΤΕΥΧΟΣ 5, ΙΟΥΝΙΟΣ 2001

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη, ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Διαβάστηκε: 899 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Ευρωπαϊκή Ένωση  και αειφόρος ανάπτυξη

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη

 

Η ποιότητα ζωής στην οποία έχουν δικαίωμα οι πολίτες σήμερα, αλλά και οι γενιές του αύριο, απαιτεί υγιές περιβάλλον και υψηλό επίπεδο προστασίας του περιβάλλοντος. Αυτό δεν μπορεί να επιτευχθεί χωρίς μια νέα θεώρηση της ίδιας της έννοιας της αειφόρου ανάπτυξης. Έχει γίνει κατανοητό, σε κάθε επίπεδο, ότι επιβάλλεται πλέον να ενταχθούν οι περιβαλλοντικές πτυχές και στις άλλες πολιτικές, συμπεριλαμβάνοντας τη γεωργική και την εμπορική, καθώς και ότι  με αυτό το πρίσμα πρέπει να αξιολογούνται οι πολιτικές πρωτοβουλίες της Επιτροπής. Σε μία τέτοια περίπτωση, για παράδειγμα στο πλαίσιο των διαδοχικών μεταρρυθμίσεων της Κοινής Γεωργικής Πολιτικής, ίσως δεν θα είχαν δημιουργηθεί τα σοβαρά προβλήματα που πρόσφατα αντιμετωπίζουν οι γεωργοί και οι καταναλωτές, κυρίως όσον αφορά τις κρίσεις λόγω της διοξίνης και της ΣΕΒ και την εξάπλωση ασθενειών που πλήττουν ζώα και φυτά...

 

Επιστροφή