Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Η Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις.

Διαβάστηκε: 886 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Η Επιτροπή προτείνει στρατηγική βελτίωσης του περιβάλλοντος στις ευρωπαϊκές πόλεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε σήμερα μια νέα στρατηγική, τη θεματική στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, ώστε να βοηθήσει τα κράτη μέλη, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές να βελτιώσουν τις περιβαλλοντικές επιδόσεις των ευρωπαϊκών πόλεων. Η στρατηγική αυτή συγκαταριθμείται μεταξύ επτά συνολικά στρατηγικών που εντάσσονται στο έκτο πρόγραμμα δράσης για το περιβάλλον. Έχει ως σκοπό να συμβάλει στην ορθότερη εφαρμογή της περιβαλλοντικής νομοθεσίας και των αντίστοιχων πολιτικών της ΕΕ σε τοπικό επίπεδο, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και ορθών πρακτικών ανάμεσα στις ευρωπαϊκές τοπικές αρχές. Τέσσερις στους πέντε ευρωπαίους πολίτες διαβιούν σήμερα σε πόλεις, και η ποιότητα της ζωής τους επηρεάζεται άμεσα από την κατάσταση του αστικού περιβάλλοντος. Ο κ. Σταύρος Δήμας, επίτροπος αρμόδιος για θέματα περιβάλλοντος, δήλωσε τα εξής: “Οι ευρωπαϊκές πόλεις πρέπει να είναι αειφόρες και να προσφέρουν υψηλή ποιότητα ζωής, ώστε ο κόσμος να θέλει να ζει και να εργάζεται σ’αυτές, να θέλουν δε να επενδύουν σ’αυτές οι επιχειρήσεις. Η στρατηγική για το αστικό περιβάλλον, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, θα βοηθήσει στο να ενημερώνονται αμοιβαίως οι περιφερειακές και τοπικές αρχές για τα μέτρα που είναι ιδιαιτέρως αποτελεσματικά για τη βελτίωση των περιβαλλοντικών επιδόσεων των πόλεών μας.”...

Επιστροφή