Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.): Χωροταξική Προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Διαβάστηκε: 820 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.) Μέρος Ι: Χωροταξική Προσέγγιση σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Οι μακροπρόθεσμες τάσεις της οικονομικής, κοινωνικής και χωροταξικής ανάπτυξης της ΕΕ θα επηρεαστούν σημαντικά από τρεις παράγοντες: • τις επιπτώσεις της σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης της Ευρώπης και της εντονότερης πολιτικής συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών και άλλων ενδιαφερόμενων μερών, • τον αυξανόμενο ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών και της παρέμβασής τους στη χωροταξική ανάπτυξη, • την πιθανή διεύρυνση της Ένωσης και την ανάπτυξη των σχέσεών της με τις γειτονικές χώρες. Τα τρία αυτά φαινόμενα πρέπει να εξεταστούν στο ευρύτερο πλαίσιο της παγκοσμιοποίησης της οικονομίας και των σημαντικών τεχνολογικών αλλαγών που τη συνοδεύουν, καθώς και υπό το πρίσμα των κυριοτέρων δημογραφικών, οικονομικών και περιβαλλοντικών τάσεων που χαρακτηρίζουν την ανάπτυξη της Ένωσης. Οι νέες αυτές καταστάσεις, που έχουν οδηγήσει στη διεύρυνση και στην εμβάθυνση των σχέσεων μεταξύ των περιφερειών, μαρτυρούν τόσο τη σπουδαιότητα όσο και τις επιπτώσεις της χωροταξικής διάστασης της ανάπτυξης, η οποία αποτελεί τη βάση της προσέγγισης που υιοθέτησε το ΣΑΚΧ... (ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ:www.minenv.gr)

Επιστροφή