Ενότητα :Πόλεις-Αστικό Περιβάλλον

Τίτλος : Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.): Στόχοι Πολιτικής και Επιλογές για τον Κοινοτικό Χώρο.

Διαβάστηκε: 856 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Σχέδιο Ανάπτυξης του Κοινοτικού Χώρου (Σ.Α.Κ.Χ.): Μέρος ΙΙΙ: "Στόχοι Πολιτικής και Επιλογές για τον Κοινοτικό Χώρο. ΙΙI.A. Προς ένα πιο ισορροπημένο και Πολυκεντρικό Σύστημα Πόλεων και μία νέα σχέση πόλεων-υπαίθρου". Τα χωροταξικά θέματα που εντοπίσθηκαν στο Μέρος 11 απαιτούν ένα ευρύ φάσμα απαντήσεων πολιτικού χαρακτήρα, οι οποίες εμπλέκουν πολλούς αρμοδίους για τη λήψη αποφάσεων σε διάφορα κυβερνητικά επίπεδα. Στόχος του ΣΑΚΧ δεν είναι να παράσχει μία συνεκτική απάντηση πολιτικού χαρακτήρα για όλα τα θέματα αυτά. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, οι πολιτικές πρέπει να είναι σαφείς και συγκεκριμένες και, ταυτόχρονα, να δίδουν έμφαση στις σχέσεις των διαφόρων στοιχείων του χώρου. Συνεπώς, οι στόχοι πολιτικής και οι επιλογές που παρουσιάζονται στη συνέχεια πραγματεύονται τα θέματα τα οποία εντοπίζονται στο Μέρος ΙΙ και έχουν υποβληθεί, σε μία διαδικασία διάρθρωσης και επιλογής, σύμφωνα με τις ακόλουθες γραμμές. Πρώτον, οι στόχοι πολιτικής στηρίζονται στους τρεις βασικούς άξονες, ή κατευθυντήριες αρχές, της πολιτικής δράσης στον Κοινοτικό χώρο σύμφωνα με το Σχέδιο Ανάπτυξης Κοινοτικού Χώρου της Λειψίας. Οι εν λόγω στόχοι αποβλέπουν: • σε ένα πιο ισόρροπο και πολυκεντρικό σύστημα πόλεων και μία νέα σχέση πόλεων-υπαίθρου, • στην ισότητα πρόσβασης στις υποδομές και τις γνώσεις, • στη σώφρονα διαχείριση και ανάπτυξη της φυσικής και πολιτισμικής κληρονομιάς της Ευρώπης...

Επιστροφή