Ενότητα :Δασική Νομοθεσία

Τίτλος : Νόμος 998/1979 "Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας"

Διαβάστηκε: 3336 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Ν Ο Μ Ο Σ   998/1979

 

"Περί προστασίας των δασών και των δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας"

Φ.Ε.Κ.289/29-12-1979/Τ.Α'.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

Ψηφισάμενοι ομοφώνως μετά της Βουλής, απεφασίσαμεν:

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΠΡΩΤΟΝ

Γενικαί Διατάξεις

 

Άρθρον   1

Σκοπός

      Σκοπός του παρόντος νόμου είναι ο καθορισμός των συγκεκριμένων μέτρων προστασίας δια την διατήρησιν, ανάπτυξιν και βελτίωσιν των δασών και δασικών εν γένει εκτάσεων της Χώρας εντός του πλαισίου και προς τον σκοπόν της διατηρήσεως και βελτιώσεως του όλου φυσικού περιβάλλοντος και εν συναρτήσει προς το ιδιαίτερον νομικόν καθεστώς το διέπον την ιδιοκτησία και την εκμετάλλευσιν τούτων, ως και ο προσδιορισμός κατά περίπτωσιν ή κατηγορίας περιπτώσεων, των όρων και προϋποθέσεων υπό τας οποίας τα δάση και οι δασικαί εν γένει εκτάσεις ή τμήματα αυτών δύνανται να μεταβάλλουν την κατά προορισμόν χρήσιν των ή να εξυπηρετούν και άλλας χρήσεις, διά λόγους επιβαλλομένους εκ δημοσίου συμφέροντος.

 

Άρθρον   2

Γενικαί υποχρεώσεις

     1. Τα δάση και αι δασικαί εν γένει εκτάσεις συνιστούν εθνικό κεφάλαιον, η δε προστασία των αποτελεί υποχρέωσιν, τόσον των κρατικών οργάνων εν τη ασκήσει των αρμοδιοτήτων των, όσον και των πολιτών...

Επιστροφή