Ενότητα :Χρήσιμες συνδέσεις

Τίτλος : Διεθνείς Οργανώσεις - Φορείς

Διαβάστηκε: 1202 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

Ðñüãñáììá ÏÇÅ ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí (UNEP)
UNITED NATIONS ENVIRONMENT PROGRAMME - MEDITERRANEAN ACTION PLAN
www.ramsar.org - The Ramsar Convention on Wetlands
CLIMATE ACTION NETWORK (CAN)
NATURAL RESOURCES DEFENSE COUNCIL (NRDC)
www.ipcc.ch - The Intergovernmental Panel on Climate Change
www.cites.org - Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora
ÊÝíôñï ôùí Ðåñéöåñåéþí ôçò ÅõñùðáúêÞò Ìåóïãåßïõ ãéá ôï ÐåñéâÜëëïí (ÊÅÐÅÌÅÐ-MedRegio)

Επιστροφή