Ενότητα :Πάτρα

Τίτλος : Κουρουζίδης Σάκης, Τα τραμ της Πάτρας (1902-1918)

Διαβάστηκε: 900 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Τα τραμ της Πάτρας

(1902-1918)

 

Στις 6 Απριλίου 1902 η Πάτρα και η Ελλάδα γενικά, αποκτά το πρώτο ηλεκτροκίνητο τραμ. Η Πάτρα είναι και η πρώτη ελληνική πόλη που ηλεκτροφωτίστηκε. Οι διαδικασίες ξεκινούν το 1898 και το ιδιαίτερο γεγονός της λειτουργίας του τίμησαν με την παρουσία τους στα εγκαίνια, οι τοπικές αρχές και πολλοί κάτοικοι της πόλης, καθώς και πρόξενοι 6 ξένων χωρών. Τα βαγόνια ήταν ανθοστολισμένα και σημαιοστολισμένα. Το συνολικό μήκος του δικτύου έφτανε στα 4,5 χιλιόμετρα και αποτελούνταν από δύο γραμμές: η βασική ξεκινούσε από το προάστιο Ιτιές και έφτανε μέχρι την Αγγλική Εκκλησία και η δεύτερη, διακλάδωση της πρώτης, εξυπηρετούσε το κέντρο και την Άνω Πόλη.

Η διάρκεια της ζωής του ήταν σχετικά μικρή, αφού έκλεισε το 1918, πιθανότατα από αδυναμία του ηλεκτρικού δικτύου να ανταπεξέλθει στις συνολική ζήτηση της περιοχής.  

Το θέμα της επαναλειτουργίας του τραμ δεν έπαψε να απασχολεί την πόλη. Ενδεικτικό είναι το απόσπασμα από τον Νεολόγο της 29-10-1930, με την υπογραφή του δικηγόρου Δημ. Οικονομόπουλου:

 «Μετά μεγάλης χαράς και ίσης ανακουφίσεως πιστεύομεν ότι θα ηκούσθη παρ’ απάσης της κοινωνίας των Πατρών ότι ο κ. Δήμαρχος ήλθεν εις συνεννόησιν μετά τινος Γερμανικής εταιρίας προς εγκαθίδρυσιν εν τη πόλει μας τροχιοδρομικής συγκοινωνίας. Ήδη οι πάντες πρέπει να συμπτύξωμεν τας δυνάμεις μας και ενώσωμεν τας προσπαθείας μας και ενεργείας μας ούτως ώστε, άπαξ αρξαμένων των συνεννοήσεων, να φθάσωσιν αύται εις αίσιον τέρμα και επιτευχθή η διά τροχιοδρόμων συγκοινωνία. Διά την πόλιν μας αν επιτευχθή τοιαύτη συγκοινωνία, εκτός του ότι τούτο είναι εκ των πρωτίστων έργων πολιτισμού και προόδου, αλλ’ είναι και εν αληθές μεγαλούργημα. Εν τη εξελίξει της εσωτερικής συγκοινωνίας των πόλεων και εν τω μέσω των τελευταίων συστημάτων ταύτης οι τροχιόδρομοι κατέχουσι την πρωτεύουσαν θέσιν και η τοιαύτη συγκοινωνία θα κυριαρχήση επί μακρούς χρόνους ως συνδυάζουσα τα πλείονα προσόντα της τόσον ωραίας και τελείας συγκοινωνίας».

            Ποτέ δεν είναι αργά!

 

Σάκης Κουρουζίδης

 

  7 Ημέρες Καθημερινής

6.3.2005

 

 

Επιστροφή