Ενότητα :Τεύχος 61, Ιούνιος 2006

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη. ΘΕΜΑΤΑ: Νέα από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστηκε: 608 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

ΝΕΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη

 

“GREEN WEEK” - BIODIVERSITY IS LIFE

Για το 2006 η «Πράσινη Εβδομάδα» της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που  πραγματοποιείται την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου έχει κύριο θέμα της τη Βιοποικιλότητα. Ειδικότερα, η εβδομάδα εστιάζει το ενδιαφέρον σε τέσσερεις βασικές συνιστώσες της πολιτικής της ΕΕ για την ανάσχεση της απώλειας της βιοποικιλότητας:

-                      την βιοποικιλότητα ως διεθνές ζήτημα,

-                      τη διαχείριση των φυσικών πόρων,

-                      χώρος για τη φύση

-                      βιοποικιλότητα και κοινωνία  

Η ανθρώπινη ύπαρξη είναι αδύνατη χωρίς την βιοποικιλότητα, η οποία είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για όλες τις υπηρεσίες που τροφοδοτούνται από τη φύση – το κλίμα, την παροχή πόσιμου νερού, την γονιμότητα της γης, τον διατροφικό κύκλο και την παραγωγή τροφίμων, καυσίμων, υλικών και φαρμάκων. Η ανταγωνιστική μας οικονομία, η απασχόληση, η ασφάλεια και η ποιότητα ζωής εξαρτώνται απόλυτα από την βιοποικιλότητα.

Ωστόσο, η σύγχρονη περιβαλλοντική κρίση έχει πλήξει σοβαρά τη βιοποικιλότητα και αυτό αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα σύγχρονα προβλήματα, από κάθε πλευρά – συναισθηματική, πολιτιστική, κοινωνική, οικονομική. Πολλοί επιστήμονες θεωρούν την απώλεια της βιοποικιλότητας ως ένα βασικό σκέλος της κλιματικής αλλαγής, όσον αφορά στην απειλή απέναντι στις ανθρώπινες κοινωνίες.

Προκειμένου να προστατευθεί και αποκατασταθεί η βιοποικιλότητα, οι Αρχηγοί των Κρατών Μελών της ΕΕ έχουν συμφωνήσει στην ανάγκη ανάσχεσης της απώλειας της βιοποικιλότητας έως το 2010 και την αποκατάσταση των φυσικών οικοσυστημάτων.

Ως εκ τούτου η «Green Week 2006», θέττοντας ως κύριο θέμα της την Βιοποικιλότητα,  προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία για την ανταλλαγή εμπειριών και βέλτιστων πρακτικών ανάμεσα σε Μη Κυβερνητικούς Οργανισμούς, επιχειρήσεις, διάφορα επίπεδα κυβερνήσεων και τους πολίτες, με σκοπό την μεγαλύτερη δυνατή ευαισθητοποίηση και την ενθάρρυνση της ενεργούς συμμετοχής όλων, μέσα από τον διάλογο που θα  αναπτυχθεί, τις εισηγήσεις και επιστημονικές παρουσιάσεις, τις φωτογραφικές εκθέσεις και εν γένει τις εκδηλώσεις που θα διεξαχθούν κατά τη διάρκεια της εβδομάδας.

 

Μαργαρίτα Καραβασίλη

 

 

Ο Επίτροπος Σταύρος Δήμας συζήτησε στον Ο.Η.Ε. το μέλλον της βιώσιμης ενέργειας.

 

Ο Επίτροπος για το περιβάλλον, κ. Σταύρος Δήμας, εκπροσώπησε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο υπουργικό σκέλος της 14ης συνόδου της επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών για την αειφόρο ανάπτυξη (CSD), στη Νέα Υόρκη (10 - 12 Μαΐου 2006), η οποία εξέτασε την πρόοδο που έχει σημειωθεί στα ζητήματα αειφόρου ενέργειας, αλλαγής του κλίματος, ατμοσφαιρικής ρύπανσης και βιομηχανικής ανάπτυξης.

Ο Επίτροπος υποστήριξε τις ενεργειακές πολιτικές που βελτιώνουν την πρόσβαση των φτωχότερων πληθυσμών στις ενεργειακές υπηρεσίες, ενώ ταυτόχρονα μεγιστοποιούν παγκοσμίως την ενεργειακή αποδοτικότητα και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, οδηγώντας σε καλύτερη προστασία του περιβάλλοντος. Ο κ. Δήμας ανακοίνωσε επίσης την έναρξη λειτουργίας της χρηματοδοτικής διευκόλυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) στον ενεργειακό τομέα, μέσω της οποίας θα διατεθούν 220 εκατομ. ευρώ για έργα βελτίωσης της πρόσβασης στην ενέργεια, ειδικότερα σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως στην Υποσαχάρια Αφρική, ζητήματα ζωτικής σημασίας για την επίτευξη των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας, ιδίως δε για την εκρίζωση της φτώχειας.

Για περισσότερες πληροφορίες:


http://www.europa.eu.int/comm/environment/wssd/csd_14_en.html

 

 

Οδηγία για τις ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες)


Στις 03/05/2006 επετεύχθηκε, μεταξύ Συμβουλίου και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, συμφωνία συνδιαλλαγής επί της οδηγίας για τις ηλεκτρικές στήλες (μπαταρίες), η οποία στοχεύει στη διασφάλιση της συλλογής και ανακύκλωσης των πάσης φύσεως ηλεκτρικών στηλών στην ΕΕ, στο τέλος του ωφέλιμου κύκλου ζωής τους, και στην πρόληψη της αποτέφρωσης και της διάθεσής τους ως απορριμμάτων.

Με τη νέα οδηγία, που θα αντικαταστήσει την ισχύουσα σήμερα αντίστοιχη οδηγία (91/157/EΟΚ), τίθενται ελάχιστοι στόχοι συλλογής σε ποσοστό 25% και 45% των μέσων ετήσιων πωλήσεων κατά την τελευταία τριετία, προς επίτευξη τέσσερα και οκτώ έτη, αντιστοίχως μετά τη μεταφορά της οδηγίας στο εθνικό δίκαιο. Στη συμφωνία συνδιαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συμφώνησαν στο 50% ως στόχο ανακύκλωσης των πάσης φύσεως ηλεκτρικών στηλών που δεν περιέχουν κάδμιο ή μόλυβδο, ποσοστό το οποίο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ήθελε αρχικώς να αυξήσει σε 55%.

Η συμφωνία προβλέπει τη δυνατότητα εξαίρεσης των μικρών παραγωγών από τις υποχρεώσεις χρηματοδότησης της διαχείρισης αποβλήτων των ηλεκτρικών στηλών, την απαίτηση να είναι οι ηλεκτρικές στήλες αφαιρέσιμες από τις συσκευές για να μπορούν να ανακυκλώνονται, καθώς και την απαίτηση αναγραφής της χωρητικότητας της μπαταρίας στην ετικέτα, για σκοπούς πληροφόρησης του καταναλωτή.

 

Για περισσότερες πληροφορίες

http://europa.eu.int/comm/environment/waste/batteries/index.htm

 

 

 

 

 

 

 

Πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος: η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να ανταποκριθούν στις υποχρεώσεις τους

 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφάσισε να κινήσει διαδικασίες για παραβάσεις τεσσάρων χωριστών κοινοτικών νομοθετικών πράξεων σχετικά με την αλλαγή του κλίματος, εναντίον ορισμένων κρατών μελών, επιδιώκοντας να εξασφαλίσει ότι η ΕΕ και τα κράτη μέλη της θα ανταποκριθούν σε όλες τις επιμέρους υποχρεώσεις υποβολής εκθέσεων στο πλαίσιο της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για την καταπολέμηση της αλλαγής του κλίματος και του Πρωτοκόλλου του Κυότο, αλλά και θα καταστεί πλήρως επιχειρησιακό το κοινοτικό σύστημα εμπορίας εκπομπών.

Πέντε κράτη μέλη, η Κύπρος, η Ελλάδα, το Λουξεμβούργο, η Μάλτα και η Πολωνία, εξακολουθούν να μην έχουν συνδεθεί με το σύστημα ηλεκτρονικών μητρώων που καλύπτει ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση και αφορά την εμπορία εκπομπών, μολονότι η αντίστοιχη προθεσμία έληξε τον Δεκέμβριο του 2004.

Η Επιτροπή απέστειλε στην Αυστρία, την Κύπρο, το Λουξεμβούργο, τη Μάλτα και την Πολωνία δεύτερη και τελική γραπτή προειδοποίηση επειδή δεν κοινοποίησαν, έως τις 15 Μαρτίου 2005, τις αντίστοιχες πολιτικές και μέτρα, καθώς και τις επιπτώσεις τους, ούτε προσδιόρισαν κατ΄εκτίμηση τις μελλοντικές τους εκπομπές αερίων θερμοκηπίου (Μη υποβολή πληροφοριών σχετικά με πολιτικές και μέτρα και όσον αφορά τις προβλέψεις εκπομπών).

Επίσης, η Επιτροπή απηύθυνε τις πρώτες γραπτές προειδοποιήσεις στην Κύπρο, την Ιταλία, τη Μάλτα και την Ισπανία γιατί δεν έχουν υποβάλλει, έως τις 15 Ιανουαρίου εκάστου έτους, εκθέσεις με πληροφορίες για τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου που σημειώθηκαν κατά το προ-προηγούμενο έτος (μη υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις εκπομπές αερίων θερμοκηπίου).

 

 

 

 

 

Ένας καινοτόμος μηχανισμός δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης.

Ο Συνασπισμός του Γιοχάνεσμπουργκ για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (JREC), όπου προεδρεύουν η Επιτροπή και το Μαρόκο, έχει προωθήσει με επιτυχία, από τη σύστασή του το 2002, τη διεθνή συνεργασία στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Η Επιτροπή συγκροτεί τώρα έναν καινοτόμο μηχανισμό δημόσιας/ιδιωτικής χρηματοδότησης, επιδιώκοντας να συμπληρώσει τις ελλείψεις στη χρηματοδότηση των φορέων ανάπτυξης επιχειρήσεων και των μικρομεσαίων επιχειρήσεων που ασχολούνται με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, κυρίως στις αναπτυσσόμενες χώρες.

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 61, 6/06

 

Επιστροφή