Ενότητα :Για την Επιτροπή

Τίτλος : Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής

Διαβάστηκε: 884 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

ΙΔΡΥΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΤΗΣ ΓΕΩΛΟΓΙΚΗΣ-ΓΕΩΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΕΩΠΟΙΚΙΛΟΤΗΤΑΣ

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

 

ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΣΚΟΠΟΣ

 

Άρθρο 1ο

Η Επιτροπή Διατήρησης και ανάδειξης της γεωλογικής-γεωμορφολογικής  κληρονομιάς και της γεωποικιλότητας αποφασίστηκε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει σύμφωνα με τους σκοπούς και στo πλαίσιο των δραστηριοτήτων της Ελληνικής Γεωλογικής Εταιρίας, μετά από πρόταση μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της (Απόφαση 13/4/05 ΔΣ  ΕΓΕ) και απόφαση της Γ.Σ. της ...

 

Άρθρο 2ο

Η Επιτροπή Διατήρησης και ανάδειξης της γεωλογικής-γεωμορφολογικής  κληρονομιάς και της γεωποικιλότητας για να επιτύχει τους σκοπούς και στόχους της  κινείται μέσα στα πλαίσια που καθορίζει ο παρών κανονισμός, το Καταστατικό της ΕΓΕ, οι αποφάσεις του Δ.Σ. της ΕΓΕ.

Οι σκοποί της Επιτροπής  είναι οι ακόλουθοι:

α. Να συμβάλει στην προαγωγή αυτής της επιστημονικής περιοχής, για τη διατήρηση, ανάδειξη, προστασία και διαχείριση των γεωτόπων και της γεωλογικής-γεωμορφολογικής κληρονομιάς μέσα από τη βασική και εφαρμοσμένη έρευνα

β. Να διαδίδει την αντίληψη για μια ολοκληρωμένη προσέγγιση για τη διατήρηση, προστασία, ανάδειξη και διαχείριση του περιβάλλοντος, της φύσης και του πολιτισμού.

γ. Να συμβάλει στην ανάπτυξη, τη συμπλήρωση και την εξειδίκευση του νομοθετικού πλαισίου και των μηχανισμών για τη διατήρηση της γ.γ. κληρονομιάς, στη δημιουργία πολιτικής γι’ αυτήν, τη διατήρηση και την ενσωμάτωσή της σε κάθε πολιτική για τη διατήρηση της φύσης, του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς. 

γ. Να ενημερώνει τα μέλη της και οποιοδήποτε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, για τα σχετικά επιστημονικά επιτεύγματα και την εφαρμογή τους στην αντιμετώπιση θεμάτων σχετικών με τη διατήρηση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη της φύσης, του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς, σε μια ολοκληρωμένη θεώρησης τους.

δ.  Να ενημερώνει το ευρύτερο κοινό, τους σπουδαστές και τη νεολαία για τη σπουδαιότητα αυτής της κληρονομιάς και τη σχέση της με τη σύγχρονη κοινωνία, μέσα από κατάλληλες πρωτοβουλίες και δραστηριότητες εκπαίδευσης, κατάρτισης, ευαισθητοποίησης, ερμηνείας και κάθε άλλου πρόσφορου μέσου.

ε. Να συμβάλει στη διαμόρφωση προτάσεων για την προσαρμογή των προγραμμάτων σπουδών των ανώτατων και ανώτερων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων της χώρας καθώς και της μέσης ή της κατώτερης εκπαίδευσης, στις σύγχρονες επιταγές για τη διατήρηση της φύσης, του περιβάλλοντος και της κληρονομιάς.  

 

Άρθρο 3ο

Η υλοποίηση των όσων περιλαμβάνονται στο άρθρο 2 γίνεται με οργάνωση δημόσιων επιστημονικών συνεδρίων, διαλέξεων, συζητήσεων, επιστημονικών εκδρομών, ανάληψη πρωτοβουλιών. Η επιτροπή επιδιώκει τη συνεργασία με επιστημονικές Εταιρίες ή Ενώσεις της χώρας και του εξωτερικού, καθώς και με ελληνικούς ή διεθνείς Οργανισμούς και φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο. Η επιτροπή ανάλογα με την προσφορά εθελοντικής εργασίας των μελών της και τις οικονομικές δυνατότητές της επιμελείται εκδόσεις στα πλαίσια της αντίστοιχης δραστηριότητας της ΕΓΕ, τις οποίες διαθέτει στα μέλη της, και σε κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, με ή χωρίς οικονομική επιβάρυνση τους.

 

Άρθρο 4ο

Η Επιτροπή έχει την ίδια έδρα με την ΕΓΕ και χρησιμοποιεί τους χώρους και τα μέσα που διαθέτει γι’ αυτήν το Δ.Σ. της ΕΓΕ. Έχει σφραγίδα (τη μορφή της θα καθορίσει η Εκτελεστική Γραμματεία).

 

 

ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Άρθρο 5ο

5.1. Η Επιτροπή αποτελείται από τακτικά μέλη.

5.2. Τακτικά μέλη της Επιτροπής εγγράφονται με αίτησή τους μετά από πρόταση δύο μελών, όσοι είναι ταμειακά τακτοποιημένα τακτικά μέλη της ΕΓΕ και έχουν ενδιαφέρον στο αντικείμενο της διατήρησης της γεωλογικής κληρονομιάς και της γεωποικιλότητας και ειδικότερα σε θέματα σχέση έχοντα με τη διατήρηση, προστασία, διαχείριση και ανάδειξη των γεωτόπων. 

5.3. Τα μέλη που προτείνουν την εγγραφή ενός νέου μέλους, συνυπογράφοντας την αίτησή τους, βεβαιώνουν ότι πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις εγγραφής. Η Επιτροπή διαθέτει ειδικό έντυπο-αίτηση γι’ αυτό το σκοπό. Στην αμέσως επόμενη συνεδρίαση της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής εξετάζεται εάν ο ενδιαφερόμενος έχει τις προϋποθέσεις εγγραφής και σε θετική διαπίστωση, η αίτηση γίνεται αποδεκτή. Σε περίπτωση αμφισβήτησης των προϋποθέσεων εγγραφής, η Εκτελεστική Γραμματεία με έγγραφό της ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει το δικαίωμα προσφυγής στην αμέσως επόμενη Ολομέλεια της Επιτροπής, η οποία και τελικά αποφασίζει με πλειοψηφία των παρόντων για την αποδοχή ή την απόρριψη της αίτησης. Η προσφυγή του ενδιαφερόμενου γίνεται με έγγραφό του στην Εκτελεστική Γραμματεία.

5.4. Τα τακτικά μέλη έχουν τις ακόλουθες υποχρεώσεις:

α. Τηρούν τον Οργανισμό λειτουργίας της Επιτροπής

β. Τακτοποιούν έγκαιρα κάθε οικονομική τους υποχρέωση προς την Επιτροπή.

γ. Εισηγούνται προτάσεις για τη βελτίωση της λειτουργίας, που εξετάζονται από την Επιτροπή

δ.  Με τις ατομικές τους προσπάθειες ή τις συλλογικές διαδικασίες μέσα από ομάδες εργασίας, που ορίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, συμβάλλουν στην επίτευξη των σκοπών και στόχων της Επιτροπής.

5.5. Τα δικαιώματα τακτικού μέλους είναι τα ακόλουθα:

α.  Ισότιμη συμμετοχή με δικαίωμα ψήφου σε όλες τις Ολομέλειες της Επιτροπής και σε κάθε διαδικασία που προβλέπεται από τον Οργανισμό λειτουργίας της.

β.  Εκλογή ως μέλους της Εκτελεστικής Γραμματείας με υποβολή υποψηφιότητας.

γ. Ισότιμη συμμετοχή σε ομάδες εργασίας που υποβοηθούν την Εκτελεστική Γραμματεία στο έργο της.

δ.  Παραλαβή χωρίς επιβάρυνση των ειδικών εκδόσεων, που επιμελείται η Επιτροπή.

ε.  Δικαίωμα συμμετοχής για επιστημονική ενημέρωση σε οποιαδήποτε εκδήλωση της Επιτροπής.

Υπενθυμίζεται ότι τα μέλη της Επιτροπής πρέπει να είναι απαραίτητα τακτικά μέλη της ΕΓΕ, τακτοποιημένα ταμειακά. 

5.6. Τα τακτικά μέλη της Επιτροπής διαγράφονται για τους ίδιους λόγους που προβλέπεται διαγραφή και για τα τακτικά μέλη της ΕΓΕ. Επίσης, διαγράφονται εάν ενεργούν με τρόπο που αποδεδειγμένα ζημιώνει την Επιτροπή ή εάν δεν τακτοποιούν τις οικονομικές τους υποχρεώσεις. Κάθε περίπτωση διαγραφής εξετάζεται αυτεπάγγελτα από την Εκτελεστική Γραμματεία ή μετά από έγγραφη υπόδειξη δύο μελών της Επιτροπής. Την απόφαση  για τη διαγραφή παίρνει η Ολομέλεια της Επιτροπής μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας, με απόφαση των 2/3 του αριθμού των μελών της.

 

 

ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

 

Άρθρο 6ο

6.1. Οι πόροι της Επιτροπής είναι: το δικαίωμα εγγραφής που ορίζεται στο ποσό των 5 Ε και οι ετήσιες συνδρομές των μελών. Το ύψος της ετήσιας συνδρομής ορίζεται στο ποσό των 5 Ε ετησίως το οποίο θα μπορεί να αναπροσαρμόζεται από τη Γ.Σ. της Επιτροπής. Πόροι της Επιτροπής είναι επίσης οι επιχορηγήσεις από την Πολιτεία, οι εισπράξεις από τη διάθεση εκδόσεων, οι οικονομικές ενισχύσεις (μετά από απόφαση της εκτελεστικής γραμματείας για την αποδοχή τους ) από Εταιρείες, Οργανισμούς και Φορείς του δημοσίου και ιδιωτικού τομέα, οι εισπράξεις από την οργάνωση σεμιναρίων, συνεδρίων, επιστημονικών εκδρομών, η χρηματοδότηση προγραμμάτων, καθώς και οι τυχόν ενισχύσεις της ΕΓΕ. Σε κάθε περίπτωση η χρήση των διαθέσιμων πόρων πρέπει να γίνεται σε δράσεις συμβατές με τους σκοπούς της Επιτροπής και το πλαίσιο λειτουργίας της ΕΓΕ.

 

 

ΟΡΓΑΝΩΣΗ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

 

Άρθρο 7ο

7.1. Η Ολομέλεια των μελών της Επιτροπής  αποτελεί το ανώτατο όργανο Διοίκησης. Οι αποφάσεις της είναι δεσμευτικές για την Εκτελεστική Γραμματεία. Στην Ολομέλεια παίρνουν μέρος και έχουν δικαίωμα ψήφου όλα τα μέλη που έχουν πληρώσει τη συνδρομή και του προηγούμενου έτους από αυτό στο οποίο πραγματοποιείται.. Η πρόσκληση για Ολομέλεια διανέμεται σε όλα τα μέλη οκτώ μέρες πριν από την ημερομηνία που έχει οριστεί. Η Ολομέλεια διευθύνεται από Πρόεδρο, Γραμματέα και ένα μέλος που εκλέγονται στην αρχή της σύγκλησής της. Τηρούνται πρακτικά που καταχωρούνται στο αρχείο της Επιτροπής. Διακρίνονται Τακτικές και Έκτακτες Ολομέλειες.

7.2. Η Τακτική Ολομέλεια συνέρχεται μια φορά το χρόνο στο τέλος Φεβρουαρίου. Υπάρχει απαρτία εφόσον είναι παρόντα τα μισά συν ένα από τα οικονομικά τακτοποιημένα μέλη της Επιτροπής. Εάν δεν υπάρχει απαρτία, η Ολομέλεια αυτή πραγματοποιείται μέσα στο επόμενο δεκαήμερο, την ίδια ώρα, στον ίδιο χώρο και με τα ίδια θέματα, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών. Στην Τακτική Ολομέλεια γίνεται λογοδοσία πεπραγμένων της Εκτελεστικής Γραμματείας, η Εξελεγκτική Επιτροπή ανακοινώνει τα αποτελέσματα του ελέγχου της οικονομικής διαχείρισης της προηγούμενης χρονιάς και η Εκτελεστική Γραμματεία δια του Γραμματέα της αναπτύσσει το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την επόμενη χρονιά. Ακολουθεί συζήτηση και παίρνονται σχετικές αποφάσεις. Με φανερή ψηφοφορία με πλειοψηφία των παρόντων απαλλάσσεται η Εκτελεστική Γραμματεία από τις ευθύνες διαχείρισης της προηγούμενης χρονιάς και εγκρίνεται το πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την επόμενη.

7.3. Έκτακτη Ολομέλεια συγκαλείται όταν αποφασίσει η Εκτελεστική Γραμματεία ή όταν το ζητήσει το ένα δέκατο των οικονομικά τακτοποιημένων μελών της Επιτροπής, με έγγραφό τους προς την Εκτελεστική Γραμματεία. Σε κάθε περίπτωση, αναφέρονται τα θέματα που πρέπει να συζητηθούν. Η έκτακτη Ολομέλεια πραγματοποιείται, ανεξάρτητα από τον αριθμό των παρόντων μελών, σε χρονικό διάστημα είκοσι ημερών από την ημέρα που θα αποφασίσει η Εκτελεστική Γραμματεία ή που θα κατατεθεί στο Πρωτόκολλο της Επιτροπής το σχετικό έγγραφο από μέλη της.

7.4. Η Επιτροπή διοικείται από Εκτελεστική Γραμματεία. Η Εκτελεστική Γραμματεία αποτελείται από πέντε μέλη, κατά προτίμηση από διαφορετικούς επαγγελματικούς και επιστημονικούς φορείς που ασχολούνται με το αντικείμενο ώστε να εξασφαλίζεται η ποικιλότητα οπτικών, απόψεων κλπ.. Η θητεία της είναι διετής. Η πρώτη σύγκληση της νεοεκλεγμένης Εκτελεστικής Γραμματείας πραγματοποιείται στα γραφεία της ΕΓΕ μέσα σε δέκα μέρες από την ημέρα των εκλογών, μετά από πρόσκληση από το πλειοψηφήσαν μέλος, που προεδρεύει μέχρι τη συγκρότησή της σε σώμα. Μετά από υποβολή υποψηφιοτήτων και χωριστές μυστικές ψηφοφορίες, εκλέγεται ο Πρόεδρος, ο Γραμματέας και ο Ταμίας. Τα μέλη της απερχόμενης Γραμματείας παραδίδουν στη νέα μέσα σε δέκα ημέρες από τη συγκρότησή της σε σώμα.

7.5. Η Εκτελεστική Γραμματεία συνεδριάζει κατά διαστήματα που ορίζονται με απόφασή της ή μετά από πρόσκληση του Προέδρου της ή αν το ζητήσει όποιο μέλος της. Η πρόσκληση για Συνεδρία γίνεται τουλάχιστον 10 ημέρες πριν από την καθορισμένη ημερομηνία σύγκλησης. Οι αποφάσεις της Γραμματείας παίρνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας, υπερισχύει η ψήφος του Προέδρου ή του Προεδρεύοντα Γραμματέα της Επιτροπής.

7.6 Ο Πρόεδρος της Επιτροπής: α. Αποτελεί το σύνδεσμό της με το ΔΣ της ΕΓΕ. β. Συγκαλεί τις Ολομέλειες γ. Συγκαλεί την Εκτελεστική Γραμματεία, διευθύνει τις Συνεδριάσεις της και εκτελεί τις αποφάσεις της. ε. Συγκαλεί επιστημονικές συνεδρίες και συζητήσεις.

Τον Πρόεδρο σε περίπτωση απουσίας αναπληρώνει ο Γραμματέας. Ο Πρόεδρος δεν έχει το δικαίωμα  επανεκλογής πέρα από δύο συνεχείς διετίες.

7.7. Ο Γραμματέας: α. Συντάσσει τα πρακτικά των συνεδριάσεων της Εκτελεστικής Γραμματείας, τα οποία κοινοποιεί στο Δ.Σ. της ΕΓΕ.  β. Φροντίζει για τη φύλαξη και ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου μελών της Επιτροπής. γ. Επιμελείται του αρχείου εγγράφων της Επιτροπής. δ. Συντάσσει την Έκθεση Πεπραγμένων κάθε χρόνο και την υποβάλλει για έγκριση στην Εκτελεστική Γραμματεία. Ο Γραμματέας δεν έχει το δικαίωμα επανεκλογής, πέρα από δύο συνεχείς διετίες.

7.8. Ο Ταμίας: α. Εισπράττει τις συνδρομές των μελών εκδίδοντας τριπλότυπες αποδείξεις. β. Τακτοποιεί τις οικονομικές υποχρεώσεις της Επιτροπής. γ. Τηρεί βιβλίο εσόδων-εξόδων Ταμείου. δ. Καταθέτει στο όνομα της Επιτροπής σε λογαριασμό σε Τράπεζα που ορίζει η Εκτελεστική Γραμματεία, πάνω από το αντίστοιχο είκοσι (20) ετήσιων συνδρομών. ε. Αναλαμβάνει ποσά από το λογαριασμό αυτό με έγγραφο που υπογράφεται από τον Πρόεδρο και τον Γραμματέα. ζ. Φροντίζει για την ενημέρωση του μηχανογραφικού αρχείου, σε ότι αφορά τις οικονομικές των μελών. Σε περίπτωση απουσίας, ο Ταμίας αναπληρώνει από άλλο μέλος της Εκτελεστικής Γραμματείας που ορίζεται με απόφασή της.

7.9. Ομάδες εργασίας

Για να διευκολύνεται η Εκτελεστική Γραμματεία στο έργο της, μπορεί να συγκροτεί  ομάδες εργασίας από μέλη της Επιτροπής, οι οποίες θα έχουν σαν έργο να υποβάλουν τα πορίσματα της μελέτης συγκεκριμένων προβλημάτων σε χρονικό διάστημα που ορίζει η Επιτροπή.

7.10. Διάλυση της Επιτροπής

Η διάλυση της Επιτροπής γίνεται σε Γ.Σ. με την παρουσία των μισών και ενός των ταμειακά εντάξει μελών της και απόφαση των 2/3 των παρόντων.

 

 

ΕΚΛΟΓΗ ΜΕΛΩΝ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

 

Άρθρο 8ο

Για την εκλογή των πέντε μελών της Εκτελεστικής Γραμματείας και δύο αναπληρωματικών τους εφαρμόζεται κατ’ αντιστοιχία τα σχετικά άρθρα του Καταστατικού της ΕΓΕ.

 

 

ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 9ο

Ο κανονισμός αυτός τροποποιείται μετά από εισήγηση της Εκτελεστικής Γραμματείας ή μετά από αίτηση του ενός εικοστού τουλάχιστον των μελών της Επιτροπής, με απόφαση της Ολομέλειας και πλειοψηφία   των 2/3 των παρόντων οικονομικώς τακτοποιημένων μελών, που δεν μπορούν να είναι λιγότερα από τα μισά των μελών της. Η έγκριση της τροποποίησης γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΓΕ.

 

 

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 

Άρθρο 10ο

10.1. Μετά την έγκριση του Οργανισμού αυτού από το Δ.Σ. της ΕΓΕ, το μοναδικό έργο της Προσωρινής Εκτελεστικής Γραμματείας είναι η σύγκληση της πρώτης Ολομέλειας μέχρι το Φεβρουάριο 2005, η μέριμνα για την εγγραφή μελών στην Επιτροπή, η εξασφάλιση της λειτουργίας της μέχρι τις επόμενες εκλογές της ΕΓΕ. Σε κάθε περίπτωση η Προσωρινή Εκτελεστική Γραμματεία ενεργοποιείται σε θέματα υποδομής και δεν παίρνει αποφάσεις δεσμευτικές για την Επιτροπή και την Γραμματεία που θα προέλθει από τις εκλογές.  

10.2. Η αιτιολογημένη έγκριση ή η απόρριψη αιτήσεων εγγραφής μελών στην Επιτροπή μέχρι τη σύγκληση της πρώτης Ολομέλειας γίνεται από το Δ.Σ. της ΕΓΕ, κατόπιν εισηγήσεως της Εκτελεστικής Γραμματείας της Επιτροπής.

Επιστροφή