Ενότητα :Ανακοινώσεις - Εκδηλώσεις

Τίτλος : Τροποποίηση της Συμφωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας

Διαβάστηκε: 689 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

ΘΕΜΑ: Τροποποίηση της από 28 Μαΐου 1959 υπογραφείσας Συμφωνίας μεταξύ της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας (ΠΟΥ)  και της Διεθνούς Επιτροπής Ατομικής Ενέργειας (ΔΕΑΕ)

 

ΕΚΚΛΗΣΗ

 

ΠΡΟΣ:

-Κα Margaret Chan, Γενική Διευθύντρια της ΠΟΥ, Λεωφόρος Αππία, Γενεύη

-Κο Δημήτριο Αβραμόπουλο,Υπουργό Υγείας Ελλάδος

 

 

            Κυρία Γενική Διευθύντρια,

Κύριε Υπουργέ Υγείας,

            Κυρίες και Κύριοι αντιπρόσωποι της Παγκόσμιας  Συνέλευσης Υγείας.

 

Το Αντιπυρηνικό Παρατηρητήριο Μεσογείου ζητά να γίνει τροποποίηση της από 28 Μαΐου 1959 συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ  κατά  την  επόμενη διάσκεψη κορυφής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας.

 

Πριν 48 χρόνια, στην έναρξη του προγράμματος «Atoms for Peace» η Παγκόσμια  Συνέλευση Υγείας έκανε μιά συμφωνία με τη Διεθνή Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας. Αργότερα, μετά την καταστροφή του Τσερνόμπιλ, έγινε φανερό ότι αυτή η συμφωνία  παρεμπόδιζε τους ειδικούς γιατρούς και ιδιαίτερα  την ΠΟΥ, να μιλήσει ανοιχτά και ξεκάθαρα για τις βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες συνέπειες στην υγεία  από αυτήν την παγκόσμια καταστροφή, επειδή κάτι τέτοιο θα έβλαπτε τα ζωτικά συμφέροντα  της ΔΕΑΕ.

 

1.Σύμφωνα με το άρθρο 1 παρ.2, «Η ΠΟΥ  αναγνωρίζει ότι ο βασικός σκοπός της ΔΕΑΕ  είναι η προώθηση, η βοήθεια και ο συντονισμός ερευνητικών  προγραμμάτων διεθνώς καθώς και η πρακτική χρήση της ατομικής ενέργειας για ειρηνικό σκοπό...». Το Άρθρο 1 παρ.3 προβλέπει ότι «κάθε φορά που κάποιο από τα δύο μέρη προτείνει την ανάληψη ενός προγράμματος ή μιάς δραστηριότητας που επηρεάζει ή μπορεί να επηρεάσει κυρίαρχα συμφέροντα του άλλου, τότε είναι υποχρεωμένο το πρώτο να ενημερώσει το δεύτερο με σκοπό την από κοινού αποδοχή και διευθέτηση»

 

Το άρθρο 1 παρ 3 πρέπει να τροποποιηθεί  με την εξής συντόμευση: «...το πρώτο να ενημερώνει το δεύτερο». (τελεία) Κι αυτό γιατί, ενώ η ανταλλαγή πληροφοριών, μεταξύ δύο Επιτροπών των Ηνωμένων Εθνών, είναι μια απόλυτα ορθή διαδικασία, αντιθέτως, οι διαβουλεύσεις μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ με σκοπό την παραποίηση των γεγονότων για την προώθηση της πυρηνικής ενέργειας, δεν είναι καθόλου παραδεκτές.

 

2.Σύμφωνα με το άρθρο 3, «Η ΠΟΥ και η ΔΕΑΕ αντιλαμβάνονται ότι ίσως χρειαστεί να λάβουν κάποια περιοριστικά μέτρα για να διασφαλίσουν την ουσία κάποιων εγγράφων…η αποκάλυψη των οποίων…κατά κάποιο τρόπο θα  διακύβευε την ομαλή διεξαγωγή των δραστηριοτήτων τους»

 

            Το άρθρο 3 πρέπει να αποσυρθεί. Είναι πράγματι απαράδεκτο να αποδέχεται  η ΠΟΥ την εμπιστευτική φύση αυτών των πληροφοριών για τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της ΔΕΑΕ. Εκτός τούτου αυτό το άρθρο παραβαίνει τον καταστατικό χάρτη της ΠΟΥ που μας υπενθυμίζει ότι όλες οι πληροφορίες  και η δημοσιοποίηση απόψεων είναι μια από τις απαραίτητες προϋποθέσεις για να επιτευχθεί ο στόχος «Υγεία για Όλο τον Κόσμο».

 

3.Σύμφωνα με το άρθρο 7, «Η ΔΕΑΕ και η ΠΟY έχουν την υποχρέωση να αποφεύγουν να παίζουν διπλό ρόλο κατά τη συλλογή και έκδοση στατιστικών και να συσκέπτονται μεταξύ τους για την καλλίτερη χρήση πληροφοριών, πόρων και  τεχνικού προσωπικού στο τμήμα στατιστικών, και για όλες τις στατιστικές με κοινά ενδιαφέροντα».

 

Το άρθρο 7  πρέπει να αποσυρθεί . Είναι εμφανές οτι η ΠΟΥ, της οποίας μία από τις καταστατικές της λειτουργίες, είναι «να πράττει ως η κορυφαία αρχή και συντονιστικό όργανο  στον τομέα της υγείας» οφείλει, από δω και πέρα, να ανακτήσει την ανεξαρτησία της από την ΔΕΑΕ στους τομείς της έρευνας και των εκδόσεων, ενώ η ΔΕΑΕ  θα πρέπει να χάσει τα προνόμια που της είχαν αποδοθεί επί 48 έτη στον τομέα της υγείας. Η ΠΟΥ θα πρέπει να ανακτήσει πλήρη ανεξαρτησία σε ό,τι αφορά τη χρήση της πυρηνικής ενέργειας, ώστε να διασφαλιστεί η προστασία του ανθρώπινου είδους.

 

            Για τους παραπάνω λόγους, θα θέλαμε, στην επόμενη διάσκεψη κορυφής της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, τον Μάιο 2007 στην Γενεύη, να ζητήσετε να συμπεριληφθεί στην ημερήσια διάταξη, σύμφωνα με τους κανονισμούς, η αναθεώρηση της συμφωνίας μεταξύ της ΠΟΥ και της ΔΕΑΕ, να παρουσιασθούν και να υιοθετηθούν οι παραπάνω τρείς τροποποιήσεις, ή να καταγγελθεί η συμφωνία όπως προβλέπεται από το άρθρο 12. Η καταστροφή του Τσερνόμπιλ έχει επιφέρει τεράστια δεινά σε εκατομμύρια ανθρώπους του πλανήτη και θεωρούμε ότι επιτέλους πρέπει να έρθουν στο φως τα πραγματικά γεγονότα και οι συνέπειές τους, καθώς και να δοθεί μια αποτελεσματική και μακρόχρονη βοήθεια  σε όλους όσους έχουν πληγεί.

 

 

                                                                                                  Με εκτίμηση

 

 

                                                                                                    ΠρόεδροςAmendment to the Agreement signed between the World Health Organisation and the International Agency of Atomic Energy, 28th May 1959.     

 

PETITION

 

Addressees :

Mm Margaret Chan, Director General of the W.H.O. Avenue Appia, Geneva

Mr Dimitrios Avramopoulos, Minister of Health of Greece

 

 

Madam, Director General,

Sir, Minister of Health

Ladies and Gentlemen, delegates of the World Health Assembly.

 

The undersigned Mediterranean Anti Nuclear Watch, requests that the revision of the Agreement W.H.O. /  IAAE ( Res. WHA  12.40, of 28 May 1959 ) should be in place at the next World Health Summit.

48 years ago, at the outset of the programme “Atoms for Peace” the World Health Assembly made an Agreement with the International Agency for Atomic Energy. Later, since the Chernobyl disaster, it is evident that this agreement has prevented medical experts and above all, the W.H.O. from speaking out loudly and clearly concerning the medical consequences both short and long term of this global catastrophe, gives that  this would have harmed the vital interests of the I.A.A.E. .

 

1.According to Article 1§2., “The W.H.O. is aware that the principal task of the I.A.A.E. is to encourage, assist and co-ordinate research projects worldwide and the practical use of atomic energy with peaceable conclusions...” Article 1 § 3. foresees that “each time either party suggests the undertaking of a programme or activity which affords or could afford a major interest for the other party, the first consults the second with a view to a common settlement”.

 

            Article 1 should be amended by shortening this sentence as follows : “The first party will inform the other”. ( full stop) In effect, if an exchange of information between two United Nations’ Agencies is perfectly correct, the consultations between the W.H.O. and the I.A.A.E. with regard to altering the facts in the interest of promoting nuclear energy are certainly not.

 

2.According to article 3, “The W.H.O. and the I.A.A.E. realise that they might have to take certain restrictive measures to safeguard the nature of certain documents… the disclosure of which ... would somehow jeopardize the smooth running of their operations”.

 

            Article 3 must be withdrawn. In fact, it is unacceptable that the W.H.O. accepts the confidentiality of this data which would hamper the smooth running of the I.A.A.E. .Besides, this clause is in contravention of the W.H.O. Constitution, which reminds us that all information of public opinions one of the conditions essential to achieve “ Health for All Mankind”.

 

3.According to Article 7, “The I.A.A.E. and the W.H.O. are committed to avoid a double role when collecting, assembling and publishing the statistics and to confer with one another in order to make the best use of information, resources and technical personnel in the statistics department, including all statistics which have a bearing on a common interest.”

 

            Article 7 must be withdrawn. In face the W.H.O. one of who’s constitutional function is to “ act as a leading authority and co-ordinator in domain of health “ must henceforth regain it’s independence from the I.A.A.E. in the field of research and publications, the Agency which must lose the prerogatives which it has been awarded for 48 years in the medical domain. The W.H.O. must regain total independence with regard to commercial nuclear power, in order to assure the protection of mankind.

 

We would like you to request that at the next World Health Assembly, in May 2007 in Geneva, the revision of the Agreement W.H.O. / I.A.A.E. becomes part of the agenda, in accordance with the rules and that the presentation and adoption of the three amendments, above mentioned is put in place or that the Agreement should be denounced as is provisioned in Article 12. We consider that the catastrophe of Chernobyl has been such an enormous disaster for millions of people inhabiting this planet that it is now high time that the true facts and their consequences are brought to light, and that effective and long term aid can be set up for all people affected.

 

    Sincerely

 

 

    President

 

 

 

Επιστροφή