Ενότητα :Ενεργειακή απόδοση κτιρίων-Η οδηγία

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: Η οδηγία για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων.

Διαβάστηκε: 836 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΟΔΗΓΙΑ 2002/91/ΕΚ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων: Παρουσίαση της Οδηγίας, σχολιασμός: Μαργαρίτα Καραβασίλη, Αρχιτέκτων d.p.l.g.-Πολεοδόμος. Η αυξημένη ενεργειακή απόδοση αποτελεί σημαντική παράμετρο για τη δέσμη των πολιτικών και των μέτρων που απαιτούνται για τη συμμόρφωση με το πρωτόκολλο του Κιότο. Παράλληλα, η διαχείριση της ενεργειακής ζήτησης είναι βασικό εργαλείο, που επιτρέπει στην Κοινότητα να επηρεάζει την παγκόσμια αγορά ενέργειας και ως εκ τούτου εγγυάται την μεσο-μακροπρόθεσμη ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού. Ο τομέας των κτιρίων, που αντιπροσωπεύει περισσότερο από το 40 % της τελικής κατανάλωσης ενέργειας στην Κοινότητα συνεχίζει να αναπτύσσεται με αυξητικές τάσεις και χωρίς να λαμβάνονται επαρκή μέτρα, με συνέπεια την συνεχιζόμενη αύξηση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα. Σήμερα αυτή αντιστοιχεί, σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, σε περίπου 50% των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και άλλων αερίων που ενισχύουν το φαινόμενο του θερμοκηπίου και προκαλούν την κλιματική αλλαγή που απειλεί τον πλανήτη. Η οδηγία 93/76/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 13ης Δεκεμβρίου 1993, για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης (SAVE), που όριζε συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τα Κ-Μ σχετικά με την κατάρτιση και εφαρμογή προγραμμάτων και την υποβολή σχετικών εκθέσεων για την ενεργειακή απόδοση στον κτιριακό τομέα, μόλις στις μέρες μας αρχίζει να εμφανίζει οφέλη. Η οδηγία 89/106/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 21ης Δεκεμβρίου 1988, για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και διοικητικών διατάξεων των κρατών μελών όσον αφορά στα προϊόντα του τομέα των δομικών κατασκευών, που απαιτεί να γίνονται οι δομικές κατασκευές και οι εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης και αερισμού κατά τρόπο ώστε η απαιτούμενη κατανάλωση ενέργειας κατά τη χρησιμοποίηση του έργου να είναι χαμηλό, ανάλογα με τα κλιματικά δεδομένα του τόπου επίσης έχει αποφέρει λιγοστά οφέλη. Προς τούτο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκρινε ότι απαιτείται περαιτέρω δραστηριοποίηση στη βάση ισχυρότερου νομικού κειμένου ώστε να αξιοποιηθεί το μεγάλο ανεκμετάλλευτο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας και να μειωθούν οι μεγάλες διαφορές μεταξύ των επιδόσεων των κρατών μελών στον τομέα αυτό. Το Συμβούλιο της Ε.Ε. ενέκρινε Πρόγραμμα Δράσης της Κοινότητας για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και ζήτησε την άμεση λήψη ειδικών μέτρων και σύντομα ενέκρινε, σε συνέχεια της Οδηγίας SAVE 93/76/EOK, της συνθήκης του Κιότο και πολλών Ευρωπαϊκών και εθνικών δράσεων, νεώτερη πρόταση της κοινότητας για τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Πρόκειται για την Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση των κτιρίων, που πρέπει να έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκαιο των Κ-Μ το αργότερο έως τον Ιανουάριο του 2006. Η νέα αυτή Οδηγία ενισχύει περαιτέρω τα μέτρα που έχουν ήδη θεσπισθεί στα κράτη-μέλη της ΕΕ με την οδηγία SAVE (93/76) και περιλαμβάνει υποχρεωτικά και προαιρετικά μέτρα που πρέπει να ληφθούν σε όλες τις χώρες ώστε να μειωθεί η ενεργειακή κατανάλωση του κτιριακού τομέα. Στην Ελλάδα η εν ισχύ Οδηγία SAVE (93/76) έχει ενσωματωθεί μερικώς με την Κοινή Υπουργική Απόφαση 21475/4707/98 (των ΥΠ.ΕΘ.Ο., ΥΠ.ΑΝ., Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. και ΥΠ.ΕΣ.Δ.Δ.Α.) και προβλέπει μέτρα και διαδικασίες για τον περιορισμό των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης υφιστάμενων και νεοανεγειρόμενων κτιρίων όλων των χρήσεων. Παράλληλα προβλέπει την αντικατάσταση του Κανονισμού Θερμομόνωσης με ένα νέο Κανονισμό για την Ορθολογική Χρήση και Εξοικονόμηση Ενέργειας (ΚΟΧΕΕ), ενώ ήδη έχει τροποποιηθεί ο Γενικός Οικοδομικός Κανονισμός (Ν 2831, ΦΕΚ 140/13-6-2000) και συμπεριέλαβε ρυθμίσεις που προωθούν την εγκατάσταση - σε υφιστάμενα κτίρια - θερμομόνωσης, καθώς και λοιπών συστημάτων εξοικονόμησης ενέργειας, κυρίως ηλιακών και άλλων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Τα προγράμματα του ΥΠΑΝ, ΕΠΕ και ΕΠΑΝ χρηματοδοτούν σημαντικές ενεργειακές επενδύσεις σε δημόσια κτίρια, ενώ η ΚΕΔ έχει ήδη ενσωματώσει στις προδιαγραφές και προκηρύξεις για την ανέγερση δημόσιων κτιρίων με βασικό γνώμονα την εξοικονόμηση ενέργειας. Ήδη ο βιοκλιματικός σχεδιασμός, τα συστήματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και η ενεργειακή διαχείριση εφαρμόζονται σε όλο και περισσότερα κτίρια του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, ενώ η έρευνα σε παγκόσμιο και ευρωπαϊκό επίπεδο έχει προχωρήσει σημαντικά και βρισκόμαστε πλέον στην περίοδο της ένταξης αυτού το νέου τρόπου δόμησης και αναβάθμισης κτιρίων στην ευρύτερη οικοδομική πρακτική. Η νέα Οδηγία για την ενεργειακή αποδοτικότητα των κτιρίων δεν έχει ακόμη ενσωματωθεί στο εθνικό μας δίκαιο, ωστόσο πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαιτήσεις που εισάγει έχουν εν μέρει αντιμετωπισθεί από το Σχέδιο Δράσης του ΥΠΕΧΩΔΕ "ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2001" και στη συνέχεια εντάχθηκαν στην προαναφερόμενη ΚΥΑ 21475/4707/98 , ενώ παράλληλα προωθήθηκε η εκπόνηση του νέου Κανονισμού Ο.Χ.Ε.Ε., με τον οποίο ρυθμίζονται ζητήματα που προχωρούν ακόμη και πέρα των απαιτήσεων της νέας Οδηγίας για τα κτίρια. ΕΙΔΙΚΟΤΕΡΑ Η οδηγία θεσπίζει μέτρα για την περαιτέρω βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, λαμβάνοντας υπόψη τόσο τις κλιματολογικές, όσο και τις τοπικές συνθήκες, καθώς και τις κλιματικές συνθήκες στο εσωτερικό του κτιρίου και την σχέση κόστους / οφέλους, παράλληλα με άλλες βασικές απαιτήσεις για τα κτίρια, όπως η ευχέρεια πρόσβασης στην αρχή της προφύλαξης και η χρήση για την οποία προορίζεται το κτίριο. Η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων θα υπολογίζεται με βάση μεθοδολογία που μπορεί να διαφοροποιείται σε περιφερειακό επίπεδο και η οποία περιέχει, εκτός της θερμομόνωσης και άλλους παράγοντες, που διαδραματίζουν ολοένα και περισσότερο σημαντικό ρόλο, όπως π.χ. οι εγκαταστάσεις θέρμανσης /κλιματισμού ή εφαρμογής ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τον σχεδιασμό του κτιρίου. Η κοινή προσέγγιση στη διαδικασία αυτή, που θα εκτελείται από εξειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, των οποίων η ανεξαρτησία θα πρέπει να εξασφαλίζεται βάσει αντικειμενικών κριτηρίων, θα συμβάλλει στη δημιουργία ισότιμων όρων σε ότι αφορά στις προσπάθειες που καταβάλλονται στα κράτη μέλη για εξοικονόμηση ενέργειας στον κτιριακό τομέα και θα εισάγει διαφάνεια για τους υποψήφιους ιδιοκτήτες, και χρήστες αναφορικά με την ενεργειακή απόδοση στην κοινοτική αγορά ακινήτων. Τα νέα κτίρια θα πρέπει να ικανοποιούν τις ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης προσαρμοσμένες στο τοπικό κλίμα. Οι ορθές πρακτικές στον τομέα αυτών θα αποσκοπούν στην βέλτιστη χρήση των παραγόντων που έχουν σχέση με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Ωστόσο, επειδή εν γένει δεν έχουν αξιοποιηθεί πλήρως οι δυνατότητες εφαρμογής εναλλακτικών συστημάτων του ενεργειακού εφοδιασμού θα πρέπει να εξετασθεί η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εναλλακτικών συστημάτων. Τούτο μπορεί να γίνει άπαξ από το κράτος μέλος με μελέτη που παράγει ένα κατάλογο μέτρων ενεργειακής διατήρησης, για τιμές σε συνθήκες αγοράς με κριτήρια κόστους/οφέλους. Πριν από την έναρξη της κατασκευής, ενδέχεται να απαιτηθούν ειδικές μελέτες σχετικά με το αν το μέτρο ή τα μέτρα είναι όντως σκόπιμα. Οι μεγάλης κλίμακας ανακαινίσεις υφιστάμενων κτιρίων μεγαλύτερων από ένα συγκεκριμένο μέγεθος θα πρέπει να θεωρούνται ευκαιρία για τη λήψη οικονομικά αποδοτικών μέτρων για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης. Πρόκειται για ανακαινίσεις κατά τις οποίες το συνολικό κόστος της ανακαίνισης, που αφορά στο κέλυφος του κτιρίου ή/και τις εγκαταστάσεις ενέργειας, όπως η θέρμανση, η παροχή θερμού ύδατος, ο κλιματισμός, ο αερισμός και ο φωτισμός υπερβαίνει το 25 % της αξίας του κτιρίου, μη συνυπολογιζόμενης της αξίας του οικοπέδου, όπου άνω του 25 % του κελύφους του κτιρίου ανακαινίζεται. Οι απαιτήσεις ανακαίνισης για τα υφιστάμενα κτίρια δεν θα πρέπει να αντιβαίνουν στην επιδιωκόμενη λειτουργία, ποιότητα και χαρακτήρα του κτιρίου. Τα επιπλέον έξοδα της ανακαίνισης θα πρέπει να μπορούν να ανακτηθούν σε λογικό χρονικό διάστημα σε σχέση με την αναμενόμενη τεχνική διάρκεια ζωής της επένδυσης με μεγαλύτερη εξοικονόμηση ενέργειας. Θεσπίζεται η ενεργειακή πιστοποίηση, που θα υποστηρίζεται από προγράμματα για τη διευκόλυνση της ισότιμης πρόσβασης στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, ενώ θα βασίζεται σε συμφωνία μεταξύ οργανώσεων των ενδιαφερομένων και σωματίων οριζόμενων από το κράτος μέλος. Θα μπορεί να διενεργείται και από εταιρείες παροχής υπηρεσιών ενέργειας οι οποίες θα συμφωνούν να αναλάβουν τις απαραίτητες επενδύσεις, ενώ τα σχέδια θα εποπτεύονται και θα ελέγχονται από τα κράτη μέλη, τα οποία θα πρέπει επίσης να διευκολύνουν τη χρήση κινήτρων. Στο μέγιστο δυνατό βαθμό, το πιστοποιητικό θα πρέπει να περιγράφει την τρέχουσα ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και μπορεί να αναθεωρείται αναλόγως. Τα δημόσια κτίρια και τα κτίρια τα οποία επισκέπτεται συχνά το κοινό θα πρέπει να αποτελέσουν το παράδειγμα στα περιβαλλοντικά και ενεργειακά ζητήματα, και, κατά συνέπεια, θα πρέπει να υπόκεινται σε τακτική ενεργειακή πιστοποίηση. Απαραίτητη θα είναι και η δημοσίευση των πληροφοριών σχετικά με την ενεργειακή απόδοση. εσωτερικού περιβάλλοντος (θερμοκρασιακή άνεση ) σε σχέση με την εξωτερική θερμοκρασία. Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται όλο και μεγαλύτερη διάδοση των συσκευών κλιματισμού στις χώρες της Νοτίου Ευρώπης. Τούτο προκαλεί σοβαρά προβλήματα σε ώρες αιχμής φορτίου, με συνέπεια την αύξηση του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας και την διατάραξη της ενεργειακής ισορροπίας στις χώρες αυτές. Για το λόγο αυτό η οδηγία δίνει προτεραιότητα σε στρατηγικές που βελτιώνουν τη θερμική συμπεριφορά των κτιρίων το καλοκαίρι, αλλά και κατευθύνσεις για την περαιτέρω ανάπτυξη τεχνικών παθητικής ψύξης των κτιρίων. Θεσπίζονται διατάξεις για την τακτική συντήρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού από ειδικευμένο προσωπικό, που θα συμβάλλει στη διατήρηση της σωστής τους ρύθμισης σύμφωνα με τα πρότυπα του προϊόντος και θα διασφαλίζει τη βέλτιστη απόδοση από την άποψη του περιβάλλοντος, της ασφάλειας και της ενέργειας. Η οδηγία δίνει κατευθύνσεις για μια μεθοδολογία υπολογισμού, καθώς και για τη δυνατότητα ταχείας προσαρμογής της και τακτικής αναθεώρησης, εκ μέρους των κρατών μελών, στη βάση ελάχιστων απαιτήσεων στον τομέα της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων, έχοντας υπόψη την τεχνική πρόοδο και τις μελλοντικές εξελίξεις στην τυποποίηση. Ειδικότερα οι ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ που εισάγονται αφορούν στα παρακάτω: •Στο γενικό πλαίσιο για μια μεθοδολογία υπολογισμού της ολοκληρωμένης ενεργειακής απόδοσης κτιρίων• •Στην εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση των νέων κτιρίων• •Στην εφαρμογή ελαχίστων απαιτήσεων για την ενεργειακή απόδοση μεγάλων υφισταμένων κτιρίων στα οποία γίνεται μεγάλης κλίμακας ανακαίνιση• •Στην ενεργειακή πιστοποίηση των κτιρίων και •Στην τακτική επιθεώρηση των λεβήτων και των εγκαταστάσεων κλιματισμού κτιρίων και, επί πλέον, μια αξιολόγηση των εγκαταστάσεων θέρμανσης, των οποίων οι λέβητες είναι παλαιότεροι των 15 ετών. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ: Τα κράτη μέλη δύνανται να μην καθορίσουν ή να μην εφαρμόσουν τις απαιτήσεις για: — κτίρια και μνημεία επισήμως προστατευόμενα λόγω της ιδιαίτερης αρχιτεκτονικής, ιστορικής τους αξίας, εφόσον η συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις θα αλλοίωνε απαράδεκτα τον χαρακτήρα και την εμφάνισή τους, — κτίρια χρησιμοποιούμενα ως χώροι λατρείας, θρησκευτικών δραστηριοτήτων, — προσωρινά κτίρια με, εκ σχεδιασμού, προβλεπόμενη διάρκεια χρήσης το πολύ δύο ετών, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, εργαστήρια, αγροτικά κτίρια, πλην κατοικιών με χαμηλές ενεργειακές απαιτήσεις και αγροτικά κτίρια, πλην κατοικιών, τα οποία χρησιμοποιούνται από τομέα καλυπτόμενο από εθνικοτομεακή συμφωνία για την ενεργειακή απόδοση , — κτίρια κατοικιών, τα οποία προβλέπεται να χρησιμοποιούνται λιγότερο από τέσσερις μήνες το χρόνο, — μεμονωμένα κτίρια με συνολική ωφέλιμη επιφάνεια κάτω των 50 m2. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ Νέα κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1 000 m2, τα κράτη μέλη εξασφαλίζουν ότι η τεχνική, περιβαλλοντική και οικονομική σκοπιμότητα εγκατάστασης εναλλακτικών συστημάτων, όπως: — αποκεντρωμένων συστημάτων παροχής ενέργειας, που βασίζονται σε ανανεώσιμες πηγές, — ΣΠΗΘ, — συστημάτων θέρμανσης, ψύξης σε κλίμακα περιοχής/οικοδομικού τετραγώνου, εάν υπάρχουν, — αντλιών θέρμανσης, υπό ορισμένες συνθήκες, μελετάται και συνυπολογίζεται πριν από την έναρξη της ανέγερσης. ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΚΤΙΡΙΑ Κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφάνειας άνω των 1 000 m2 υφίστανται ριζική ανακαίνιση, η ενεργειακή απόδοσή τους αναβαθμίζεται, ώστε να πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις, στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ Κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη και από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή. Το πιστοποιητικό θα είναι δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Η πιστοποίηση διαμερισμάτων ή μονάδων, που σχεδιάζονται για χωριστή χρήση σε συγκροτήματα μπορεί να βασίζεται: — σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκροτήματα με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης, — στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του ιδίου συγκροτήματος. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων περιλαμβάνει τιμή αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου. Το πιστοποιητικό συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το κόστος. Ο σκοπός των πιστοποιητικών περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά νομικές άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ Σε κτίρια συνολικής ωφέλιμης επιφανείας άνω των 1 000 m2 τα οποία χρησιμοποιούνται από δημόσιες αρχές και από ιδρύματα που παρέχουν δημόσιες υπηρεσίες σε μεγάλο αριθμό ατόμων και που ως εκ τούτου δέχονται συχνά τις επισκέψεις των ατόμων αυτών, να τοποθετείται σε θέση ευδιάκριτη από το κοινό πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης, όχι παλαιότερο των δέκα ετών. Επιπλέον, για τα παραπάνω κτίρια μπορεί επίσης να αναγράφεται ευκρινώς η κλίμακα των θερμοκρασιών που συνιστώνται και αυτών που σημειώνονται στο εσωτερικό τους και, όπου απαιτείται, άλλοι σχετικοί κλιματικοί παράγοντες. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΛΕΒΗΤΩΝ α) τακτική επιθεώρηση λεβήτων ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος 20 έως 100 kW οι οποίοι θερμαίνονται με μη ανανεώσιμα υγρά ή στερεά καύσιμα. Η επιθεώρηση αυτή μπορεί να γίνει και σε λέβητες που χρησιμοποιούν άλλο καύσιμο. Οι λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 100 kW επιθεωρούνται τουλάχιστον ανά δύο έτη. Για τους λέβητες αερίου, η περίοδος δύναται να επεκταθεί σε τέσσερα έτη. Για εγκαταστάσεις θέρμανσης με λέβητες ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 20 kW οι οποίοι είναι παλαιότεροι των 15 ετών, τα κράτη μέλη θεσπίζουν τα απαραίτητα μέτρα για την καθιέρωση μιας και μοναδικής επιθεώρησης ολόκληρης της εγκατάστασης. Με βάση την επιθεώρηση αυτή, που θα περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του λέβητα και των διαστάσεων του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου, οι εμπειρογνώμονες συνιστούν στους χρήστες την πιθανή αντικατάσταση των λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις, β) εξασφαλίζουν την παροχή συμβουλών στους χρήστες σχετικά με την αντικατάσταση λεβήτων, άλλες τροποποιήσεις στο σύστημα θέρμανσης και εναλλακτικές λύσεις, που μπορεί να περιλαμβάνουν επιθεωρήσεις για την αξιολόγηση της απόδοσης και των διαστάσεων του λέβητα. Το συνολικό αποτέλεσμα της προσέγγισης αυτής θα πρέπει σε γενικές γραμμές να είναι ισοδύναμο με εκείνο των διατάξεων του στοιχείου α). Τα κράτη μέλη που επιλέγουν τη δυνατότητα αυτή, υποβάλλουν ανά διετία έκθεση στην Επιτροπή σχετικά με την ισοδυναμία της προσέγγισης τους. ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Τακτική επιθεώρηση εγκαταστάσεων κλιματισμού ωφέλιμης ονομαστικής ισχύος μεγαλύτερης των 12 kW. Η επιθεώρηση περιλαμβάνει αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του κλιματισμού και των διαστάσεων του σε σύγκριση με τις ανάγκες του κτιρίου. Στους χρήστες παρέχονται κατάλληλες συμβουλές για πιθανή βελτίωση ή αντικατάσταση του συστήματος κλιματισμού και εναλλακτικές λύσεις. ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΟΝΕΣ - ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΕΣ . Η πιστοποίηση των κτιρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Η Επιτροπή αξιολογεί την οδηγία βάσει της εμπειρίας που αποκτάται κατά την εφαρμογή της και, εφόσον απαιτείται, υποβάλλει προτάσεις όσον αφορά, μεταξύ άλλων, α) ενδεχόμενα συμπληρωματικά μέτρα για τις ανακαινίσεις κτιρίων ολικής ωφέλιμης επιφάνειας κάτω των 10 000 m2• β) τη θέσπιση γενικών κινήτρων για την εφαρμογή περαιτέρω μέτρων για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων. ΕΝΑΡΞΗ ΙΣΧΥΟΣ: Η οδηγία αρχίζει να ισχύει την ημέρα της δημοσίευσής της στην Επίσηµη Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ: Το αργότερο μέχρι τις 4 Ιανουαρίου 2006. Πληροφορούν αμέσως την Επιτροπή σχετικά και τα Κ-Μ θεσπίζουν τα εν λόγω μέτρα, τα τελευταία περιέχουν παραπομπή στην οδηγία και συνοδεύονται από παρόμοια παραπομπή κατά την επίσημη δημοσίευσή τους. Ο τρόπος της παραπομπής καθορίζεται από τα ΚΜ . Τα Κ-Μ μπορούν να κάνουν χρήση πρόσθετης περιόδου τριών ετών για την πλήρη εφαρμογή των διατάξεων των άρθρων 7, 8 και 9, σε περίπτωση που δεν είναι διαθέσιμοι ειδικευμένοι ή/και διαπιστευμένοι εμπειρογνώμονες. Τα Κ-Μ όταν κάνουν χρήση της ευχέρειας αυτής ενημερώνουν την Επιτροπή και παρέχουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά στοιχεία μαζί με χρονοδιάγραμμα της περαιτέρω εφαρμογής της οδηγίας. Ενεργειακές επιθεωρήσεις και σχήμα ενεργειακής πιστοποίησης - Προτάσεις: Τα κτίρια θα υπόκεινται σε ενεργειακή πιστοποίηση, ενώ κατά την κατασκευή, την πώληση ή την εκμίσθωση κτιρίων θα διατίθεται πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης στον ιδιοκτήτη και από τον ιδιοκτήτη στον υποψήφιο αγοραστή ή μισθωτή δεκαετούς ισχύος κατ' ανώτατο όριο. Ο σκοπός των πιστοποιητικών θα περιορίζεται στην παροχή πληροφοριών και οι πιθανές συνέπειες των πιστοποιητικών αυτών όσον αφορά νομικές άλλες διαδικασίες αποφασίζονται σύμφωνα με τους εθνικούς κανόνες. Η πιστοποίηση διαμερισμάτων ή μονάδων, που σχεδιάζονται για χωριστή χρήση σε συγκροτήματα μπορεί να βασίζεται είτε σε κοινή πιστοποίηση ολόκληρου του κτιρίου για συγκροτήματα με κοινόχρηστο σύστημα θέρμανσης, είτε στην αξιολόγηση άλλου αντιπροσωπευτικού διαμερίσματος του ιδίου συγκροτήματος. Το πιστοποιητικό ενεργειακής απόδοσης κτιρίων θα περιλαμβάνει τιμή αναφοράς, όπως ισχύουσες νομικές απαιτήσεις και κριτήρια συγκριτικής αξιολόγησης, ώστε να επιτρέπει στους καταναλωτές να συγκρίνουν και να αξιολογούν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου και θα συνοδεύεται από συστάσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης σε σχέση με το κόστος. Η πιστοποίηση των κτιρίων, η σύνταξη των συνοδευτικών συστάσεων και η επιθεώρηση των λεβήτων και συστημάτων θα διεξάγονται με ανεξάρτητο τρόπο από ειδικευμένους ή/και διαπιστευμένους εμπειρογνώμονες, είτε αυτοί είναι ελεύθεροι επαγγελματίες είτε υπάλληλοι δημόσιων ή ιδιωτικών οργανισμών. Μηχανισμοί παρακολούθησης και ελέγχου: Aπαιτείται κατάλληλη προετοιμασία για την έγκαιρη δημιουργία των αναγκαίων φορέων και μηχανισμών, όπως:  Μητρώου Ενεργειακών Επιθεωρητών είναι απολύτως απαραίτητη και πρέπει να ενταχθεί στο ΥΠΑΝ, όπου θα εγγράφονται, θα κατατάσσονται και θα διαπιστεύονται οι επιθεωρητές που θα υποστηρίξουν το έργο των ενεργειακών επιθεωρήσεων,  Υπηρεσίας Επιθεωρητών Ενεργειακής Απόδοσης, εντός υφιστάμενων υπηρεσιών του δημοσίου (π.χ. της ΕΥΕΠ), προκειμένου να διασφαλισθεί η εφαρμογή της οδηγίας και η τήρηση των όρων και απαιτήσεων που θέτει.  Κεντρικού Γραφείου Ενεργειακής Διαχείρισης στο ΥΠΕΧΩΔΕ για την on-line σύνδεση μέσω Η/Υ με τις αρμόδιες Υπηρεσίες του ΥΠΑΝ και λοιπών φορέων και οργανισμών.  Γραφείων Ενεργειακής Διαχείρισης στον δημόσιο & ευρύτερο δημόσιο τομέα για την παρακολούθηση της εφαρμογής επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης του μηχανισμού της «Χρηματοδότησης Από Τρίτους». Παράλληλα πρέπει να διαμορφωθεί ένα κατάλληλο «Σχήμα διενέργειας ενεργειακών επιθεωρήσεων και διαδικασίας πιστοποίησης – βαθμονόμησης κτιρίων» και να ρυθμισθούν όλα τα αναγκαία ζητήματα αποτελεσματικής λειτουργίας του και να ενημερωθούν οι ιδιοκτήτες και ενοικιαστές (μέσω λογαριασμών της ΔΕΗ) σχετικά με τις επικείμενες υποχρεώσεις τους. Ιδιαίτερα σημαντικό ζήτημα είναι η εκπαίδευση των επιθεωρητών που θα αναλάβουν το σημαντικό έργο της πιστοποίησης. Προκειμένου να είναι δυνατή η υλοποίηση των μέτρων ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων και να έχουμε τα αναμενόμενα οικονομικά, κοινωνικά και περιβαλλοντικά οφέλη είναι απολύτως απαραίτητο να αναπτυχθεί η κατάλληλη πολιτική θεσμικών, διοικητικών και οικονομικών κινήτρων και ανάλογης φορολογικής πολιτικής, σύμφωνα με τις κοινοτικές κατευθύνσεις, που θα στρέφονται προς την ενίσχυση των φιλικών προς το περιβάλλον προϊόντων και υπηρεσιών. Παράλληλα η όλη προσπάθεια θα ενισχυθεί από την επικείμενη θέσπιση κανόνων για την ολοκληρωμένη πολιτική προϊόντων (περιβαλλοντικές απαιτήσεις σε όλο τον κύκλο ζωής των προϊόντων), από την ενίσχυση της έρευνας και τη διάδοση επιδεικτικών προγραμμάτων υψηλής ενεργειακής αποδοτικότητας που θα συνεισφέρουν τα μέγιστα στην αλλαγή των μη βιώσιμων προτύπων παραγωγής και κατανάλωσης.

Επιστροφή