Ενότητα :Κανονισμοί

Τίτλος : Ελένη Ανδρεαδάκη-ΧρονάκηQ Ενεργειακή και περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων Εργαλείο για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας

Διαβάστηκε: 618 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   53CHRONAKH-CERTIFICATION.htm


Αρχή κειμένου
Ενεργειακή και περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων Εργαλείο για την ενεργειακή κατάταξη των κτιρίων και την εξοικονόμηση ενέργειας, Της Ελένης Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, αναπληρώτριας Καθηγήτριας Α.Π.Θ., Τμήμα του Αρχιτεκτόνων Εύας Αθανασάκου, Φυσικού-ενεργειολόγου και της Ρέας Τασίου, Πολιτικού Μηχανικού, Σύμβουλου Ενεργειακών Έργων 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παρουσίαση αυτή βασίζεται στα αποτελέσματα ενός Προγράμματος SAVE II, το οποίο τιτλοφορείται ’’Application and Follow up Model for Energy and Environmental Certification Schemes’’. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, ως συντονιστής του έργου, το Regione Piemonte και Provincia Autonoma di Trentο (Β. Ιταλία), το Building Research Establishment (BRE) και η Εταιρεία Cenergia (Δανία). Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε εν μέρει από την XVII Διεύθυνση της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, από το Υπουργείο Ανάπτυξης και από το ΥΠΕΧΩΔΕ, το οποίο στα πλαίσια της θεσμοθέτησης Κανονισμών και μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και προώθησης των εφαρμογών των ΑΠΕ, είχε ενεργό συμμετοχή και ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα αποτελέσματα του προγράμματος. Στην Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), 21475/4707-10-8-98, η οποία δημοσιεύτηκε στο υπ’ αριθ. 880/19/1998 Φύλλο της Κυβερνήσεως, το ʼρθρο 5 αναφέρεται στην ’’Ενεργειακή Πιστοποίηση και Ενεργειακή βαθμονόμηση των κτιρίων’’, ως μέτρου ικανού και αναγκαίου για την εξοικονόμηση ενέργειας στον Oικιστικό Τομέα. Συνεπώς η προαναφερθείσα μελέτη, η οποία ολοκληρώθηκε τον Ιούλιο του 2000 και έγινε αποδεκτή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, εντάσσεται πλήρως στην ΚΥΑ προσφέροντας ένα εργαλείο εύχρηστο και άμεσα εφαρμόσιμο, το οποίο θα παρουσιαστεί κατωτέρω. 2. ΜΕΘOΔOΛOΓΙΑ Η μέθοδος προσέγγισης για την δημιουργία του μοντέλου ενεργειακής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης βασίστηκε σε ορισμένες δεσμεύσεις-προϋποθέσεις για την επιλογή των βασικών αντικειμένων που υπεισέρχονται στην επεξεργασία του σχήματος πιστοποίησης. Oι προϋποθέσεις ανταποκρίνονται στα εξής: Τα αντικείμενα που υπεισέρχονται στον έλεγχο, για την κατάταξη του κτιρίου, πρέπει να ανταποκρίνονται στην εθνική και ευρωπαϊκή πολιτική σε σχέση με τη μείωση του CO2 και την εξοικονόμηση φυσικών ενεργειακών πόρων, Το σχήμα πιστοποίησης πρέπει να προσφέρει τη δυνατότητα βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων και του άμεσου περιβάλλοντος, καθώς και την αξιοποίηση των ΑΠΕ, Το μοντέλο ενεργειακής και περιβαλλοντικής πιστοποίησης να είναι εύκολα κατανοητό και εύχρηστο από τον επιθεωρητή, Το κόστος της πιστοποίησης να είναι σχετικά μικρό, έτσι ώστε να γίνει εύκολα αποδεκτό από τους πολίτες και να προχωρήσει η εφαρμογή του σε μεγάλο αριθμό κτιρίων, ιδιαίτερα εκείνων τα οποία χρήζουν επισκευής λόγω παλαιότητας, Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε βασίστηκε, σε μεγάλο βαθμό, στην εμπειρία που παρείχαν oι δύο εταίροι, BRE (Αγγλία) και Cenergia (Δανία), των οποίων τα αντίστοιχα μοντέλα έχουν ήδη εφαρμοστεί σ’ αυτές τις χώρες, στη Βρετανία προαιρετικά και στη Δανία υποχρεωτικά όταν πραγματοποιείται πράξη αγοραπωλησίας. Τα δύο σχήματα έχουν μεταξύ τους αρκετά μεγάλες διαφορές. Το σχήμα πιστοποίησης της Αγγλίας (BREΕAM) περιέχει αντικείμενα που αφορούν περισσότερο το περιβάλλον, ενώ το σχήμα της Δανίας εντοπίζεται κυρίως στην κατανάλωση ενέργειας και νερού. 3. ΒΑΣΙΚOΙ ΣΤOΧOΙ ΤOΥ ΠΡOΤΕΙΝOΜΕΝOΥ ΜOΝTΕΛOΥ Το σχήμα πιστοποίησης επιχειρεί να καταγράψει και να αξιολογήσει τρεις (3) μεγάλες ομάδες παραμέτρων, οι οποίες καθορίζουν την συμπεριφορά του κελύφους του κτιρίου και την παρεχόμενη ποιότητα ζωής στους χρήστες: την καταναλισκόμενη ενέργεια εκπεφρασμένη σε εκπομπές CO2, τις περιβαλλοντικές συνθήκες μέσα και έξω από το κτίριο και, την κατανάλωση νερού. Η συμπεριφορά των χρηστών και ο τρόπος που λειτουργούν το κτίριο και τον εξοπλισμό του δεν υπεισέρχονται στη διαδικασία της αξιολόγησης. Η Ενεργειακή και Περιβαλλοντική πιστοποίηση των κτιρίων εμπεριέχει τους εξής στόχους: α) την εξοικονόμηση συμβατικής ενέργειας, πετρελαίου και ηλεκτρικού ρεύματος, για θέρμανση - ψύξη των κτιρίων και παραγωγή ζεστού νερού οικιακής χρήσης, β) τη μείωση των εκπομπών CO2 για την προστασία του περιβάλλοντος, γ) την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών και την εφαρμογή ηλιακών τεχνικών και συστημάτων, έτσι ώστε να καλύπτεται μέρος των ενεργειακών αναγκών του κτιρίου και συνεπώς μείωση της ρύπανσης της ατμόσφαιρας από εκπομπές CO2. δ) την βελτίωση των συνθηκών ζωής στο εσωτερικό των κτιρίων, οι οποίες εξειδικεύονται σε θερμική άνεση, ποιότητα αέρα, διασφαλιζόμενο φυσικό φωτισμό, μείωση θορύβου και επισήμανση επιβλαβών για την υγεία υλικών, ε) την βελτίωση των συνθηκών του άμεσου περιβάλλοντος του κτιρίου, οι οποίες αναφέρονται κυρίως στο μικροκλίμα, ζ) την εξοικονόμηση νερού, ιδιαίτερα για τις κατοικίες...

Επιστροφή