Ενότητα :Κτίρια: ενεργειακή απόδοση

Τίτλος : ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ: ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Διαβάστηκε: 845 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, Διπλ. Πολιτικός Μηχανικός, MSc: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ - ΤΟ ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ και ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΤΑ ΚΡΑΤΗ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Η εξέλιξη της σύγχρονης κοινωνίας και η ικανοποίηση των ολοένα και αυξανόμενων αναγκών που επιτάσσουν οι όροι της κοινωνικής ευημερίας είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με μια διαδικασία συνεχούς και αδιάκοπης κατανάλωσης ενεργειακών πόρων, κυρίως πετρελαίου. Ωστόσο, οι πετρελαϊκές κρίσεις της δεκαετίας του 1970 και η συνεπαγόμενη αύξηση του κόστους της ενέργειας, οδήγησαν στη συνειδητοποίηση της σημασίας της ορθολογικής χρήσης της ενέργειας στην παγκόσμια οικονομία. Tα αστικά κέντρα συγκεντρώνουν περίπου το 80% του πληθυσμού και σε αυτά καταναλώνεται περίπου το 75% της παραγόμενης ενέργειας, με κύριους φορείς κατανάλωσης τον κτιριακό τομέα και τις μεταφορές. Ο κτιριακός τομέας, ένας σημαντικός τομέας της οικονομικής δραστηριότητας, απορροφά περίπου το 40% της παγκόσμιας τελικής κατανάλωσης ενέργειας, συντελώντας παράλληλα στην αύξηση των εκπομπών CO2 και άλλων συναφών περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας στον κτιριακό τομέα που μπορεί να συμβάλλει στην επίτευξη των στόχων του Πρωτοκόλλου του Κιότο για τη μείωση των εκπομπών CO2, έχει εξελίξει από το 1970 διάφορα μέτρα και πρωτοβουλίες για την Ενεργειακή Απόδοση. Με το πρόγραμμα THERMIE, το 1989, έθεσε την Ενεργειακή Αποδοτικότητα ως υψηλή προτεραιότητα. Με Ψήφισμα του Συμβουλίου «για την Ενεργειακή Απόδοση στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα», το 1998, τέθηκε στόχος η κατά 1% ετησίως βελτίωση της ενεργειακής έντασης τελικής χρήσης και με την Πράσινη Βίβλο «Προς μια Ευρωπαϊκή Στρατηγική για τον Ενεργειακό Ανεφοδιασμό») ο στόχος αυτός έγινε 2%, που για τον τομέα των κτιρίων σημαίνει μείωση κατανάλωσης ενέργειας πλέον των 55 Mtoe, και αντίστοιχη μείωση εκπομπών CO2 κατά περίπου 100 Μt/έτος Ακολούθησε το «Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για την Κλιματική Αλλαγή - 2000» που υλοποιείται με σειρά νομοθετημάτων για βελτίωση της Ενεργειακής Απόδοσης στη βιομηχανία, στις μεταφορές και στον κτιριακό τομέα, όπως: για την Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ, τα βιοκαύσι΅α, τα πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης, την ενεργειακή επισήμανση των ηλεκτρικών συσκευών, τα συστήματα ΣΗΘ, την απόδοση τελικής χρήσης και Ενεργειακών Υπηρεσιών, την αποδοτικότητα των λεβητών (Οδηγία Λεβητών 92/42/EC), τον περιορισμό των εκπομπών CO2 μέσω βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των κτιρίων (Οδηγία SAVE 93/76/EC), την ποιότητα των δομικών υλικών (Οδηγία 89/106/EC), τον οικολογικό σχεδιασμό προϊόντων, την Ενεργειακή Απόδοση των Κτιρίων (Οδηγία 2002/91/EC),την βελτίωση των προτύπων Ενεργειακής Αποδοτικότητας για τα κτίρια, τον ηλεκτρικό εξοπλισμό, τους λέβητες, τα κλιματιστικά και άλλα προϊόντα, την προώθηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων για ενεργειακά αποδοτικές τεχνολογίες, τη διενέργεια ενεργειακών λογιστικών ελέγχων, κλπ...

Επιστροφή