Ενότητα :Habitat Agenda

Τίτλος : Μαργαρίτα Καραβασίλη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΜΩΝ - ενημέρωση

Διαβάστηκε: 622 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Μαργαρίτα Καραβασίλη: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΤΟΠΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΟΙΚΙΜΩΝ - ενημέρωση Στο ΕΠΠΕΡ – ΜΕΤΡΟ 7.2. έχουν ενταχθεί παρεμβάσεις σε πόλεις και οικισμούς της χώρας, που σκοπεύουν στην υλοποίηση της ευρωπαϊκής και εθνικής πολιτικής για την αειφόρο οικιστική ανάπτυξη, που πραγματοποιούνται μέσα από Ολοκληρωμένα Τοπικά Προγράμματα, που συντάσσονται στη βάση των κατευθύνσεων της HABITAT II AGENDA. Το Ολοκληρωμένο Τοπικό Πρόγραμμα για την Βιωσιμη Ανάπτυξη των πόλεων και οικισμών μας απαντά με αποτελεσματικό τρόπο στις ανάγκες και τα προβλήματα των σύγχρονων τοπικών κοινωνιών και παράλληλα να προδιαγράφουν τις προοπτικές αειφόρου ανάπτυξης αυτών με σκοπό τη βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη, την κοινωνική συνοχή και την προστασία του περιβάλλοντος. Ειδικοί επιδιωκόμενοι στόχοι με τις παρεμβάσεις αυτές είναι: • Η ανάσχεση της αστικοποίησης και η ισόρροπη ανάπτυξη των αγροτικών οικισμών, ώστε να μην απαξιώνεται η ύπαιθρος και να εξασφαλίζεται η αειφόρος ανάπτυξη των αστικών κέντρων. • Η αύξηση και προστασία των ελεύθερων και πράσινων χώρων και η διευκόλυνση των μεταφορών. • Η προώθηση μεθόδων ανάπλασης, αναβάθμισης περιοχών και συντήρησης οικιστικών συνόλων και υποδομών μέσα από τοπικές επενδύσεις ένταξης εργασίας και ανταποδοτικού χαρακτήρα. • Η βελτίωση της εικόνας του δημόσιου χώρου από πλευράς καθαριότητας και αισθητικής. • Η παροχή ίσων ευκαιριών πρόσβασης στις υπηρεσίες, που έχουν υποχρέωση να προσφέρουν οι ΟΤΑ στους δημότες τους, ιδιαίτερα σε θέσεις εργασίας, την κατοικία, και τις κοινωνικές και πολιτιστικές ευκαιρίες, με ιδιαίτερη φροντίδα για τις γυναίκες, τα παιδιά, τα άτομα με ειδικές ανάγκες και τους ηλικιωμένους. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν δράσεις που δίνουν προτεραιότητα σε: 1. Έργα τα οποία δύνανται να συνδεθούν λειτουργικά με μεγαλύτερα έργα, που υπάρχουν και λειτουργούν στην ευρύτερη περιοχή παρέμβασης. 2. Έργα υπερτοπικής και εθνικής σημασίας και καινοτόμου χαρακτήρα. 3. Έργα που εξυπηρετούν το στρατηγικό σχεδιασμό των μητροπολιτικών κέντρων και μεγάλων πόλεων. 4. Έργα τοπικών δράσεων, εφόσον αποδεικνύεται ότι εξυπηρετούν ένα σημαντικό πληθυσμό - στόχο (αποκαταστάσεις αξιόλογων δημόσιων διατηρητέων κτιρίων και Ιερών Μονών) 5. Έργα ανάδειξης και προστασίας παράκτιων τουριστικών ζωνών 6. Έργα ανάδειξης και προστασίας ιστορικών κέντρων – συνόλων. 7. Έργα παρεμβάσεων σε πόλεις και οικισμούς της χώρας για εφαρμογή της Habitat Agenda. Κεντρικός στόχος των Ολοκληρωμένων Τοπικών Προγραμμάτων αποτελεί η ουσιαστική ενεργοποίηση των τοπικών κοινωνιών προκειμένου να αντιληφθούν τα προβλήματα των πόλεών τους, να οραματισθούν ένα βιώσιμο μέλλον και να αποφασίσουν για την υλοποίηση ενός ολοκληρωμένου προγράμματος που θα απαντά σε όλες τις πτυχές της κοινωνικής και οικονομικής ζωής στο αστικό περιβάλλον. Η ενσωμάτωση των αρχών της βιώσιμης ανάπτυξης στις δραστηριότητες και την καθημερινή πρακτική των ΟΤΑ, θα απαιτήσει σίγουρα μια μακρά περίοδο (ανα)προσαρμογής των υφιστάμενων πρακτικών και νοοτροπιών σε όλα τα επίπεδα άσκησης πολιτικής και σε όλα τα επίπεδα της τοπικής κοινωνίας. Ωστόσο, εάν δεν υπάρχει σαφής και σταθερή δέσμευση όλων των εμπλεκομένων, δηλαδή των εκλεγμένων διοικήσεων του Δήμου, των υπευθύνων και εργαζόμενων στις υπηρεσίες, των κοινωνικών φορέων και οργανώσεων και της τοπικής κοινωνίας στο σύνολό της, οι αλλαγές αυτές δεν είναι δυνατόν να πραγματοποιηθούν. Το βάρος και η ευθύνη αναλογεί στις εκλεγμένες διοικήσεις των ΟΤΑ, καθότι οι δημοτικές αρχές θα πρέπει να δεσμευτούν για την προώθηση των αρχών της Habitat Agenda και να προωθήσουν αποτελεσματικά και χωρίς υπαναχωρήσεις, όλα τα απαραίτητα μέτρα και δράσεις για τον σκοπό αυτό. Παράλληλα, και χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα που διαθέτουν, θα πρέπει να φροντίσουν έτσι ώστε οι αρχές αυτές να διαχυθούν αποτελεσματικά στην τοπική κοινωνία εξασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή αλλά και τη δέσμευσή της.

Επιστροφή