Ενότητα :Αειφόρος Ανάπτυξη

Τίτλος : Προστασία Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κείμενο ΕΕ)

Διαβάστηκε: 2516 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

 

Προστασία Περιβάλλοντος & Αειφόρος Ανάπτυξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (κείμενο ΕΕ)

 

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες έχουν επίδραση στο περιβάλλον μας. Οι μεταφορές, η βιομηχανία και η κατανάλωση ενέργειας αποτελούν πηγές ρύπανσης. Η ενίσχυση των υποδομών και της αστικοποίησης όχι μόνο διαταράσσει, αλλά και καταστρέφει τα οικοσυστήματα. Η ανάλωση των πόρων, η οποία βαίνει αυξανόμενη, απειλεί να τους εξαντλήσει. Επομένως, είναι αναγκαίο να ενσωματωθεί η περιβαλλοντική παράμετρος στις ευρωπαϊκές πολιτικές.

 

Η αρχή της ενσωμάτωσης της περιβαλλοντικής διάστασης στις πολιτικές της Ένωσης αποτελεί ένα από τα θεμέλια της κοινοτικής δράσης σε θέματα περιβάλλοντος. Η συνθήκη του Άμστερνταμ προβλέπει την εν λόγω αρχή της ενσωμάτωσης. Απώτερος στόχος είναι η αειφόρος ανάπτυξη, δηλαδή, για να επαναλάβουμε τον παραδοσιακό ορισμό, «μια ανάπτυξη που ανταποκρίνεται στις παρούσες ανάγκες χωρίς να υποθηκεύει τις δυνατότητες των μελλοντικών γενεών να ικανοποιήσουν τις δικές τους». Με άλλα λόγια, η σημερινή ανάπτυξη πρέπει να μη θέτει σε κίνδυνο τις αναπτυξιακές δυνατότητες των μελλοντικών γενεών.

Το Δικαστήριο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων είχε ήδη τονίσει την πρωταρχική σπουδαιότητα που έχει η προστασία του περιβάλλοντος στην υπόθεση της Ένωσης για την προάσπιση των μονάδων καύσης χρησιμοποιημένων ορυκτέλαιων της 7ης Φεβρουαρίου 1985. Οι απαιτήσεις που ίσχυαν σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος έχουν καταστεί, στη συνέχεια, μία από τις βασικές συνιστώσες των άλλων πολιτικών της Κοινότητας, χάρη στη θέσπιση της Ενιαίας Ευρωπαϊκής Πράξης.

 

Η αρχή της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος στις κοινοτικές πολιτικές επιβεβαιώθηκε στο πλαίσιο της συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία ορίζονται τα εξής: «οι ανάγκες στον τομέα της προστασίας του περιβάλλοντος πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τον καθορισμό και την εφαρμογή των άλλων πολιτικών της Κοινότητας».

 

Για να εφαρμοστεί στην πράξη η αρχή της ενσωμάτωσης του περιβάλλοντος που προβλέπεται στη συνθήκη, η Κοινότητα έθεσε σε εφαρμογή μια στρατηγική για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων στους τομείς που βλάπτουν ιδιαίτερα το περιβάλλον....

 

Επιστροφή