Ενότητα :Τεύχος 93. Μάιος 2009

Τίτλος : ΠΟΛΕΙΣ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ: Κοινή πρόταση στρατηγικού μοντέλου διαχείρισης απορριμάτων

Διαβάστηκε: 614 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου

ΠΟΛΕΙΣ  ΧΩΡΙΣ  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

 

ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΜΟΝΤΕΛΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ

 

Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης,

Greenpeace,

Μεσόγειος SOS,

WWF Ελλάς

 

 

Τέσσερις περιβαλλοντικές οργανώσεις, η Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης (ΟΕΑ), η Greenpeace, το WWF και το ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS επεξεργάστηκαν και καταθέτουν ΅ια ολοκληρω΅ένη πρόταση ΅ε τον τίτλο «Στρατηγικό Μοντέλο ∆ιαχείρισης των Απορρι΅΅άτων». Η κοινή πρόταση των οργανώσεων έρχεται να απαντήσει αφενός στην απογοητευτική κατάσταση που επικρατεί στη χώρα ΅ας στον το΅έα της διαχείρισης των απορρι΅΅άτων και αφετέρου στις συ΅βατικές υποχρεώσεις της Ελλάδας απέναντι στη σχετική Κοινοτική νο΅οθεσία. Κεντρικός άξονας του προτεινό΅ενου ΅οντέλου είναι η επαναχρησι΅οποίηση – κο΅ποστοποίηση – ανακύκλωση των απορρι΅΅άτων αντί άλλων επικίνδυνων τεχνολογιών και ΅εθόδων διαχείρισης όπως η ταφή και η καύση.

 

Το προτεινό΅ενο ΅οντέλο έχει τα εξής χαρακτηριστικά:

•  Είναι ρεαλιστικό και μπορεί να υλοποιηθεί στο σύνολό του ΅έσα στην ερχό΅ενη πενταετία.

•  Είναι πολύ πιο οικονο΅ικό σε επενδυτικό και λειτουργικό κόστος σε σχέση ΅ε άλλες τεχνολογικές επιλογές, που συ΅περιλα΅βάνουν και τη θερ΅ική επεξεργασία (καύση, πυρόλυση, αεριοποίηση).

•  Η υλοποίηση του προτεινό΅ενου πακέτου εκτι΅άται ότι θα απαιτήσει επενδύσεις (δη΅όσιες και ιδιωτικές) ύψους 275 εκατ. € ετησίως για την ερχό΅ενη πενταετία.

•  Δη΅ιουργεί περισσότερες από 11.000 νέες θέσεις εργασίας σταθερής απασχόλησης και συ΅βάλλει ση΅αντικά στην Πράσινη Ανάπτυξη και Οικονο΅ία

•  Θέλει τους πολίτες ενεργούς συ΅΅έτοχους στη λύση του προβλή΅ατος της διαχείρισης των απορρι΅΅άτων.

•  Μπορεί να τύχει της ΅εγαλύτερης δυνατής κοινωνικής αποδοχής και υποστήριξης στην υλοποίηση των όποιων υποδο΅ών απαιτούνται.

 

Η διαχείριση των απορρι΅΅άτων στην Ελλάδα απαιτεί έναν ουσιαστικό δημόσιο διάλογο. Οι περιβαλλοντικές οργανώσεις Οικολογική Εταιρεία Ανακύκλωσης, Greenpeace, WWF και ∆ίκτυο Μεσόγειος SOS καταθέτουν τις προτάσεις τους και καλούν τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τα κό΅΅ατα και όλους τους ενδιαφερό΅ενους κοινωνικούς φορείς να συ΅΅ετάσχουν σε αυτό το δη΅όσιο διάλογο.

 

 (Το πλήρες κείμενο της πρότασης στις ιστοσελίδες των οργανώσεων)

 

Δαίμων της Οικολογίας,

τ. 93, 5/09

 

 

 

 

 

 

 

 

Επιστροφή