Ενότητα :Νομοθεσία-Κατευθύνσεις Σχεδιασμού

Τίτλος : Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες.

Διαβάστηκε: 580 φορές!

Πλήρες Κείμενο :   


Αρχή κειμένου
Προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης: Χρηματοδοτικές ευκαιρίες. Κοινοτικό Δίκτυο Συνεργασίας Κάτω από την Απόφαση 1411/2001/EC το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο (17 Ιουνίου 2001) ενέκριναν ένα Κοινοτικό Δίκτυο Συνεργασίας για την προώθηση της Αειφόρου Αστικής Ανάπτυξης, που αφορά στην υποστήριξη των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης για την εφαρμογή της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, της αειφόρου αστικής ανάπτυξης και της τοπικής Local Agenda 21 στη βάση προτάσεων. URBAN II Urban II είναι μια κοινοτική πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Περιφερειακού Αναπτυξιακού Ταμείου (European Regional Development Fund -ERDF) για την αειφόρο ανάπτυξη σε υποβαθμισμένες αστικές περιοχές της ΕΕ. Ειδικότερα, σε συνέχεια του προγράμματος Urban I (1994-99) το Urban II στοχεύει στην προώθηση μελέτης και εφαρμογής καινοτόμων τρόπων ανάπτυξης για την οικονομική και κοινωνική αναζωογόνηση αστικών περιοχών, καθώς και στην ενδυνάμωση της ενημέρωσης και στη διάχυση της εμπειρίας. INTERREG III Πρόκειται για μια κοινοτική πρωτοβουλία, που στοχεύει στην ενίσχυση της διευρωπαϊκής συνεργασίας και χρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Περιφερειακό Αναπτυξιακό Ταμείο (European Regional Development Fund -ERDF) με προϋπολογισμό 4 875 δις Euro για την περίοδο 2000-2006. Η πρωτοβουλία αποτελείται από τρεις τομείς με διαφορετικό αντικείμενο, όπου συμπεριλαμβάνονται δράσεις που υποστηρίζουν την διακρατική αστική ανάπτυξη, τον κοινωνικό αποκλεισμό, την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τη βελτίωση των μεταφορών (προς αειφόρες μεταφορές), τη συνεργασία μεταξύ πόλεων, την ανάπτυξη στρατηγικών χωροταγικού σχεδιασμού, ενεργειακή αποδοτικότητα, προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος, κ.λ.π. στη βάση των κατευθύνσεων του Ευρωπαϊκού Προγράμματος για την Προοπτική Χωρικής Ανάπτυξης.

Επιστροφή