Κτίριο & Ενέργεια

Βρίσκεστε εδώ:
Ειδικά Θέματα>Οικολογικά Κτίρια σε Αειφόρες Πόλεις>Κτίρια: ενεργειακή απόδοση>Κτίριο & Ενέργεια>


Διαθέσιμο Υλικό
  Το σχέδιο δράσης "Ενέργεια 2001" για την εξοικονόμηση ενέργειας στον οικιστικό τομέα 
  Ελένη Ανδρεαδάκη-Χρονάκη, Εύα Αθανασάκου, Ρέα Τασίου: "Ενεργειακή και περιβαλλοντική πιστοποίηση κτιρίων" 
  Οδηγία 2002/91/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 16ης Δεκεμβρίου 2002, για την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων  
  European Programme "GREENBUILDING" - Financing Module 
  Ενεργειακή απόδοση Κτιρίων: ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΠΕ 
  Το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα "GreenBuilding" 
  Το Πρόγραμμα "GREEN BUILDINGS" - ΣΤΟΧΟΙ 
  Το Πρόγραμμα "GREEN BUILDINGS" - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  
  The Implementation of the New Energy Performance Directive for Buildings 
  The European Programme "GREENBUILDINGS"- Energy Manegement Guidelines 
  The UK Energy Certificate 
  EU INTELLIGENT ENERGY Programme: Contracted Projects related to the buildings sector 
  Το πρόγραμμα GreenBuilding 
  CEN prEN STANDARDS for energy efficieny in the buildings sector 
  The Italian Energy Efficiency Certificates 
  The European Programme "GREENBUILDINGS"- Energy Audit Guidelines 


Υποενότητες

Κτίριο & Ενέργεια

αρχή